Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Stjørdal kommune

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Stjørdal kommune

Fastsatt av Stjørdal kommune v/formannskapet med hjemmel i smittevernloven (LOV-1994-08-05-55) § 4-1 første ledd bokstav a) jfr. kommunens delegeringsreglement punkt 2.1.2. Formannskapet benytter unntaket i forvaltningsloven § 38 tredje ledd og iverksetter forskriften fra dags dato uten kunngjøring i Norsk Lovtidende.

§ 1       Formål
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

§ 2       Virkeområde
Forskriften gjelder i Stjørdal kommune.

§ 3       Plikt til bruk av munnbind ved ankomst Trondheim lufthavn Værnes
Reisende som ankommer Trondheim lufthavn skal benytte munnbind fra de går av flyet til de forlater området til Avinor. Dette omfatter ankomstarealer, bagasjeutlevering o.l.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 4       Flybussen og bruk av munnbind
Reisende med flybussen fra Trondheim lufthavn skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 5       Munnbind og registrering av reisende i drosje fra Trondheim lufthavn
Reisende med drosje fra Trondheim lufthavn skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er nyankommet flypassasjer i drosjen.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Setet ved siden av taxisjåføren skal ikke brukes av passasjerer, og det skal være ledig plass mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke tilhører samme husstand.

Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

§ 6       Ansvar
Stjørdal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 7       Dispensasjon
Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 8       Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jfr. smittevernloven § 8-1.

§ 9       Ikrafttredelse, varighet og endring
Forskriften trer i kraft 18.02.2021 kl. 00.00 og varer til og med 24.03.2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.