Midlertidig forskrift smitteverntiltak i Stjørdal kommune, Trøndelag

Midlertidig forskrift smitteverntiltak i Stjørdal kommune, Trøndelag

Hjemmel: Fastsatt av Stjørdal kommune v/ formannskapet i Stjørdal kommune 03.01.2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1, 1 ledd bokstav a og b jfr. kommunens delegeringsreglement punkt 3.1.2. Formannskapet benytter unntaket i forvaltningsloven § 38 tredje ledd og iverksetter forskriften fra dags dato uten kunngjøring i Norsk Lovtidende.

§1. Formål
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder i Stjørdal kommune.

§ 3. Stenging av virksomheter som samler folk fra ulike husstander.
Vedtak om stenging gjelder:

  1. Serveringssteder (Spise- og skjenkesteder)
  2. Barer
  3. Konsertlokaler
  4. Utleielokaler/grendahus
  5. Kinolokaler
  6. Bingolokaler
  7. Alle betjente og ubetjente treningssentre
  8. Andre steder for innendørs arrangementer

§ 4. Ansvar
Stjørdal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 5. Dispensasjon
Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

6. Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 7. Ikrafttredelse, varighet og endring
Forskriften trer i kraft fra og med 3. januar 2021 kl. 18.00 og varer til og med 18. januar 2021 med mulighet for forlengelse.