Klage på helse- og omsorgstjeneste

Klage på helse- og omsorgstjeneste

Ønsker du å klage på et vedtak eller tjenesten du mottar?

Hva kan du klage på?

  • Vedtaket du har fått
  • Innholdet i tjenesten du får

Klage på vedtaket

  • Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage.
  • Fristen for å klage er 4 uker fra du fikk vite om vedtaket
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut
  • Klagen må være skriftlig og begrunnet. Du må undertegne klagen
  • Klagen sendes til forvaltningskontoret via post eller via eDialog. E-post kan også benyttes, men sensitive opplysninger bør ikke sendes der. 

Hva skjer etter klagen er sendt inn?

Tjenesten går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Dersom vedtaket ikke endres, sendes klagen med saksutredning videre til Statsforvalteren i Trøndelag som avgjør saken.

Klage på innhold i tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, for eksempel på sykehjem, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til ledelsen på sykehjemmet. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.

Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvalteren i Trøndelag som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres. Får du ikke medhold fra Statsforvalteren er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen.

Les mer om rett til å klage på helsenorge.no

 

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan forvaltningskontoret hjelpe deg. Du kan også få råd av forvaltningskontoret som vet hvordan du går frem for å klage.