Driftstilskudd kultur og idrett

Driftstilskudd kultur og idrett

Søknadsfristen er utsatt til 10. mai i 2021.

Det er en klar satsing på å gi barn og unge gode vilkår for å delta i lokalt kulturliv og idrett. Tilskuddet er en generell støtte til drift av frivillige organisasjoner innen kultur og idrett for å ta vare på og utvikle mangfold, engasjement og aktivitet i det lokale kultur- og idrettslivet. 

Generelle bestemmelser

Forskrift  for tilskuddsordninger kultur og idrett i Stjørdal kommune  fra 01.01.2021 (PDF, 136 kB)

Hva kan du få tilskudd til?

Generell støtte til drift av frivillige organisasjoner innen kultur og idrett for å ta vare på og utvikle mangfold, engasjement og aktivitet i det lokale kultur- og idrettslivet.

Hvem kan søke?

 • Frivillige organisasjoner
 • Korps, kor og idrettslag som er tilknyttet en lands- eller fylkesomfattende organisasjon
 • Lokale fellesråd (frivilligheten) som har samarbeidsavtale med Stjørdal kommune

Hvem kan ikke søke?

 • Regionale og nasjonale organisasjoner
 • Organisasjoner som har partnerskapsavtaler med Stjørdal kommune

Krav til søkere

Prioriteringer

 • Barn og unge under 20 år
 • Mangfold og samhandling

Medlemstilskudd

De som er berettiget driftstilskudd kan få både basistilskudd og medlemstilskudd
Basistilskudd har tre nivå etter antall aktive medlemmer:
Aktive medlemmer er betalende medlemmer som deltar i organisasjonens regelmessige aktivitet.

 • 10 til 100 aktive medlemmer
 • 100 til 300 aktive medlemmer
 • Over 300 aktive medlemmer

Medlemstilskudd gis som fast kronebeløp pr. aktivt medlem under 20 år bosatt i Stjørdal.

Stimuleringstilskudd skolekorps og barnekor

 • Tilskudd til musikalsk ledelse for å stimulere til kompetanseheving og rekruttering
 • Tilskudd for spilling/sang på 17. mai

Krav til dokumentasjon som du legger ved søknaden

 • Årsmelding foregående år
 • Revidert regnskap foregående år og budsjett inneværende år
 • Antall aktive medlemmer pr. 31.12. Medlemsliste kan kreves ettersendt.

For 2021 gjelder følgende:
Er årsmøtet etter søknadsfristen 10. mai, sender dere dokumentene så snart som mulig etter dette til postmottak@stjordal.kommune.no

Søknadsskjema driftstilskudd

Søknader for musikk og idrett behandles i samarbeid med hhv. Stjørdal musikkråd og Stjørdal idrettsråd.

Frivillige organisasjoner oppfordres til å registrere seg og sin aktivitet i Værmed

Trenger du råd underveis - ta kontakt med Joachim Balstad Engan eller Astrid Vikaune

«Kultur, idrett og aktivitet skal ha gode vilkår for vekst og utvikling.» (Kommuneplanens samfunnsdel)