Driftstilskudd kultur

Driftstilskudd kultur

Søknadsprosessen

 • Søknadsfrist er 15. april
 • Obligatoriske vedlegg er årsmelding og regnskap fra forrige år og budsjett for inneværende år.
 • Mangelfulle søknader behandles ikke før fullstendig dokumentasjon foreligger.
 • Behandlingstid er inntil 3 måneder etter søknadsfristen.
 • Svarbrev sendes elektronisk til søkere.
 • Utbetaling vil skje etter utsendt svarbrev.
   

Søknadsskjema for driftstilskudd

 

Hvem kan få driftstilskudd?

Hvem kan ikke få driftstilskudd?

 • Lag/organisasjoner som i vesentlig grad selv yter økonomisk hjelp til andre.
 • Kommersielle tiltak
 • Lag/organisasjoner som etableres for gjennomføring av tidsbegrensede prosjekter (kan søke prosjekttilskudd kultur)

Ved behandling av søknadene legges det vekt på:

 • Kultur eller idrett er lagets/organisasjonens hovedaktivitet.
 • Laget/organisasjonen skal være i drift og åpen for alle.
 • Medlemstall; aktive medlemmer, medlemmer under 18 år, rekrutteringsarbeid.
 • Aktivitet, allsidighet, kunnskap og arrangement.
 • Arbeid med barn og ungdom.
 • Arbeid med inkludering av flerkultur, mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med andre behov for særskilt tilrettelegging.
 • Driftskostnader ved egne anlegg.
 • Nye lag/organisasjoner kan gis ekstra driftstilskudd i etableringsåret.
 • Lag/organisasjoner som selv skaffer betydelige økonomiske midler til drift skal ikke automatisk få redusert tilskudd som en følge av dette.

Det er også mulig å søke eksterne tilskudd gjennom Tilskuddsportalen