Tilskudd til integreringsarbeid

Tilskudd til integreringsarbeid

Søknadsfrist 4. april 2023.

Stjørdal kommune har fått 300 000 kroner til fordeling i 2023 fra Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDI).

Hvem kan søke?

Alle frivillige lag og organisasjoner, foreninger, stiftelse eller aksjeselskap i Stjørdal kommune som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Med frivillige organisasjoner forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. De kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen.

Les mer om registrering i Frivillighetsregisteret (brreg.no)

Målgruppen

Målgruppen er innvandrere og deres barn i lokalsamfunnet.

Formålet med tilskuddet

Økt integreringsarbeidet og samfunnsdeltakelse i regi av frivillige lag og organisasjoner.

Slik søker du

Fyll ut det elektroniske søknadsskjemaet:

Søk om tilskudd til integreringsarbeid

Hva kan tilskuddsmidlene brukes til?

Tiltak som bidrar til

A) at voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn deltar i felleskap og aktiviteter i lokalsamfunnet. Tiltakene skal stimulere til felleskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning.

Det gis støtte til aktiviteter, arrangement og møteplasser som bidrar til å motvirke negativ fordommer, hat, rasisme og diskriminering. Tiltak skal være direkte rettet mot målgruppen og stimulere til samarbeid og dialog på tvers av grupper og tro- og livssyn, og skape felleskap som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse.

B) å øke innvandres muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning Dette kan være gjennom språktrening, arbeidsrettet tiltak og kunnskap om det norske samfunn, bedre norskferdigheter og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.

Prosjekter som omfatter språktrening, herunder norsk, engelsk og digital kompetanseheving vil særdeles prioriteres.

C) å forebygge negativ sosial kontroll, æres relatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Det kan gis tilskudd mentortilskudd til personer som har vært eller i en bruddprosess med familie og nettverk på grunn av negativ sosial kontroll eller æres relatert vold. Det gis også støtte til tiltak for likestilling og likeverd mellom kjønnene.

Det kan gis støtte til lokale prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som kan rette seg mot ett eller flere av delmålene for ordningen nevnt ovenfor (A,B og C).

Tilskuddsmidler tildeles for 1 år av gangen, dette gjelder både prosjekt/tiltaksstøtte og driftstøtte.

Tilskuddet må brukes i 2023.

Lokale innvandrerorganisasjoner kan søke om driftstøtte

Lokale innvandrerorganisasjoner i Stjørdal som er registrert i Frivillighetsregistret og har vært i drift minimum 1 år, kan søke om driftsstøtte. Det må være minimum 20 betalende medlemmer.

Tildeling av flerårig støtte

Organisasjoner kan få prosjekt- og driftstilskudd inntil tre år, forutsatt at vilkårene for tilskudd er oppfylt, og at kommunen har fått tildelt tilskuddsmidler.  Organisasjoner som tildeles flerårig støtte vil prioriteres i en 2/3 periode. Rapport og regnskap leveres hvert år innen fristen som er satt.

Tilgjengelighet for alle

Vi oppfordrer alle som får tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig også for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Dette prioriteres ikke

 • Prosjekter som ikke foregår i Stjørdal
 • Tiltak som får støtte fra IMDI sentralt
 • Reisestøtte, studiereiser og kursdeltakelse
 • Medlemskap, kontingent eller ordinære billetter
 • Kommersielt baserte prosjekt
 • Tiltak som i liten grad når målgruppa for tilskuddsordningen

Endring og mislighold prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres. Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Stjørdal kommune.

Utbetaling

Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet. Er tilskuddet på over 30 000 kroner blir utbetalingen delt i to terminer vår og høst.

Rapportering

 • Organisasjonen må utarbeide en årsrapport som beskriver prosjektet og aktivitetene som er gjennomført.
 • Regnskapsrapport etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Tilskuddet skal brukes og regnskapsførers for 2023.
 • Tilskuddet skal brukes til det formålet som det er tildelt.
 • IMDI kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene.
 • Rapport sendes til Stjørdal kommune v/ Integreringsenheten innen 1. februar 2024

Kontakt

For spørsmål og veiledning ta kontakt med Integreringsenheten v/saksbehandler Lena Rolfseng, telefon 908 85 161, e-post: lena.elisabeth.rolfseng@stjordal.kommune.no

Mer informasjon

For mer detaljert informasjon om tilskuddsordningen, se IMDi sine nettsider.

Tirsdag 14. mars klokken 18.00-19.00 er det informasjonsmøte ved Integreringsenheten i Myrvegen 1.

Klage

Det er mulig å klage på kommunens avgjørelse blir sett på enkeltvedtak. Klagen skal fremsettes for kommunen. Ved opprettholdelse av opprinnelig vedtak, oversendes klagen IMDI. Klagefristen er tre uker fra vedtaksbrevet er utsendt fra kommunen. En eventuell beslutning om midlertidig tilbakehold er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages.

Kontakt

Lena Elisabeth Rolfseng
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 90 88 51 61