Tilskudd til integreringsarbeid

Tilskudd til integreringsarbeid

Søknadsfrist 1. september 2022.

Stjørdal kommune har fått 311 727 kroner til fordeling i 2022. Av dette gjenstår 20 000 kroner som det er mulig å søke på.

Hvem kan søke?

Tilskudd til integreringsarbeid

Alle frivillige lag og organisasjoner kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen. Målgruppen er innvandrere og deres barn samt øvrige innvandrerbefolkning i lokalsamfunnet. Alle lag og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Målet er å øke integreringsarbeidet i frivillige lag og organisasjoner.

Driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner

Lokale innvandrerorganisasjoner som er registrert i Frivillighetsregistret og har vært i drift minimum 1 år, kan søke om driftsstøtte. Det må være minimum 20 betalende medlemmer.

Les mer om registrering i Frivillighetsregisteret (brreg.no)

Hva kan dere søke støtte til?

Tiltak som bidrar til

A) Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning. Motvirke utenforskap, herunder støttes arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

B) Øke kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.

C) Forebygge negativ sosial kontroll, æres relatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og styrke likestilling mellom kjønnene.

Kommunen kan også gi driftstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner. Tildelingen av støtte baseres på antall betalende medlemmer til organisasjonen sin konto (under 30 medlemmer) (30-80 medlemmer) (over 80 medlemmer).

Det kan gis støtte til lokale prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som kan rette seg mot ett eller flere av delmålene for ordningen. Tilskuddsmidler tildeles for 1 år av gangen, dette gjelder både prosjekt/tiltaksstøtte og driftstøtte. Tilskuddet må brukes i 2022. Det kan gis støtte til prosjekter som selv har et årlig budsjett på maksimalt 1 000 000 kroner, og enkelttiltak og aktiviteter i lokalsamfunn på minimum 10 000 kroner.

Slik søker du

Søk om tilskudd til integreringsarbeid

Dette prioriteres ikke

 • Prosjekter som ikke foregår i Stjørdal
 • Tiltak som får støtte fra IMDI sentralt
 • Reisestøtte, studiereiser og kursdeltakelse
 • Medlemskap, kontingent eller ordinære billetter
 • Kommersielt baserte prosjekt
 • Tiltak som i liten grad når målgruppa for tilskuddsordningen

Endring og mislighold prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres. Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Stjørdal kommune.

Utbetaling

Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet. Er tilskuddet på over 30 000 kroner blir utbetalingen delt i to terminer vår og høst.

Rapportering

 • Organisasjonen må utarbeide en årsrapport som beskriver prosjektet og aktivitetene som er gjennomført.
 • Regnskapsrapport etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Tilskuddet skal brukes og regnskapsførers for 2022.
 • Tilskuddet skal brukes til det formålet som det er tildelt.
 • IMDI kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene.
 • Rapport sendes til Stjørdal kommune v/ Integreringsenheten innen 1. februar 2023.

Kontakt

For spørsmål og veiledning ta kontakt med Integreringsenheten v/saksbehandler Lena Rolfseng, telefon 908 85 161, e-post: lena.elisabeth.rolfseng@stjordal.kommune.no

Rundskriv

For mer detaljert informasjon om tilskuddsordningen, se rundskriv på IMDi sine nettsider

Klage

Det er mulig å klage på kommunens avgjørelse. Klagefristen er tre uker fra vedtaksbrevet er utsendt fra kommunen.

Kontakt

Lena Elisabeth Rolfseng
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 908 85 161