Næringsutvikling og næringsareal

Næringsutvikling og næringsareal

Førstelinjetjeneste, næringsutvikling og Forskning og Utvikling (FoU)

Vi har avtale med innovasjonsselskapet Proneo om førstelinjetjeneste og kjøp av tjenester innenfor næringsutvikling. Gjennom denne avtalen får man tilgang til 20 meget godt kvalifiserte medarbeidere og et regionalt og nasjonalt nettverk for næringsutvikling. Proneo har også etablert en næringspark i Stjørdal med et 30-talls virksomheter. I tillegg har Proneo gjennom samarbeid med SIVA (Selskapet for industrivekst) en inkubator, der gründere og etablere får spesielt god oppfølging. Proneo har førstehånds kunnskap om de ulike virkemiddel-/finansieringsordningene som er tilgjengelig blant annet gjennom Innovasjon Norge. Les mer på Proneos egne hjemmesider

Vi samarbeider også med Nord universitet som utgjør en viktig del av innovasjonsinfrastrukturen i kommunen. 

Planverk/samarbeid med Trondheimsregionen

Vi har felles strategisk næringsplan med kommunene i Trondheimsregion-samarbeidet. Strategisk næringsplan er et verktøy for å øke verdiskapingen i Trondheimsregionen og planen skal gjøre Trondheimsregionen til et enda bedre sted å bo, arbeide, og etablere virksomhet i. Her finner du mer informasjon

Interkommunal arealplan - IKAP samarbeidet

Trondheimsregionen samarbeider også om arealplanlegging inkludert næringsarealer

Næringsareal

Vi disponerer arealer for salg til ulike formål. Det vises til kommunens gjeldende arealplaner.

For nærmere informasjon kontakt rådgiver Petter Jakob Salberg 

Landbruk

Landbruket er en stor næring i Stjørdal, med en særskilt rolle for vekst og utvikling i hele kommunen. Stjørdal er en av landets største jordbrukskommuner, basert på totalt dyrkaareal (85 427 daa i 2016) er Stjørdal den tredje største landbrukskommunen i Trøndelag og den 11. største nasjonalt.

Utmarksarealet i Stjørdal er på 820 000 dekar. Om lag 440 000 dekar av dette er produktiv skog. Tilveksten i kommunen er beregnet til 82 000 m3, og den årlige avvirkninger ligger rundt 53 000 m3 tømmer. Ved siden av ungskogpleie, er nybygging av skogsbilveger høyt prioritert innen skognæringen.

Næringen er preget av mange små og mellomstore bruk, og med gode alternative sysselsettingsmuligheter er det mange som velger å drive gården kombinert med annet arbeid/annen næringsvirksomhet.

Landbruket i Stjørdal har kommet langt i arbeidet med å bygge relasjoner og samarbeide med reiselivsnæringen. Innenfor dette samarbeidsområdet fins det mange muligheter til å bygge opp attraktive tilbud som opplevelser basert på lokal mat, kultur, historie og tradisjon.

Kommunen legger stor vekt på jordbruk, skogbruk og natur som ressurs for nærings og samfunnsutvikling.

Reiseliv/arrangement

Besøksnæringen er en stor og viktig næring knyttet til knutepunktet Stjørdal/Trondheim lufthavn Værnes særlig mot møter, kurs og konferansemarkedet. Naturressursgrunnlaget med en av landets fremste lakseelver og en stor og aktiv landbruksnæring gir store muligheter for næringsutvikling i skjæringspunktet reiseliv, landbruk og kultur/miljø. 

Vi er eier i, og har samarbeidsavtale med, destinasjonsselskapet Visit Trondheim. Vi har også vedtatt egen handlingsplan for arrangement med egen satsing, Arrangementsby1.

Forsvaret

Værnes Garnison er gitt en sentral rolle i Forsvarets langtidsplan i tillegg til forhåndslagring og øvingsbase for US Marines. Dette gir betydelig ringvirkninger og vi har etablert et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Ørland kommune med egen forsvarskoordinator tilknyttet innovasjonsselskapet Proneo. 

Olje og gass/energi

Equinor’s etablering på Stjørdal har gjort kommunen sentral for olje og gassnæringen i Midt-Norge. Vi deltar i samarbeidene Norskehavrådet og Petroleumpolitisk Utvalg Trøndelag (PUT) og er også medarrangør av Norskehavskonferansen #EnergyChange i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

Samarbeid med næringslivet/næringsforeninger

Vi legger vekt på et godt samarbeid med interesseforeningene for næringslivet. Mer informasjon om næringsforeningene finnes her:

Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Næringsforeningen i Værnesregionen

Kontaktinformasjon

Jorulf Husbyn