Leie av torget og gågata

Leie av torget og gågata

Søk om leie av torget/gågata

 

Leie av torget

1. Torgavgiften gjelder utleie av Stjørdal torg.

2. Torgavgiften skal betales ved leie av torgplass til varehandel i næring. Lag og organisasjoner som ikke benytter bod/bil/bord og lignende fritas for avgift, for øvrig betales vanlig torgavgift.

3. Torgavgiften beregnes ut fra følgende satser:

Torgavgifter
Leietid Enkeltplass (15 m²) Vognplass (60 m²)
Døgnleie kr. 73,- kr. 212,-
Ukeleie kr. 212,- kr. 707,-
1/2 årsleie kr. 12 743,-
Årsleie kr. 18 405,-
Leie av paviljong kr. 282,-
Leie av hele torget til arrangement kr. 1 116,-

4. Torghandlere som leier vognplass kan ta ut inntil 16 ampere strøm fra kommunens uttak mot å betale en avgift på kr 49,- pr. dag.

5. Torgavgiften innkreves forskuddsvis av kommunens servicetorg, som utsteder tillatelse til bruk av torgplass på vegne av etat teknisk drift. Torgavgiften tilbakebetales ikke dersom torgplassen ikke blir benyttet, eller om salgstiden blir innskrenket av kommunen eller politiet. Tillatelse med kvittering for betalt torgavgift skal oppbevares på torgplassen og fremvises på forespørsel.

 

Leie av gategrunn/parkeringsarealer

1. All grunn som er regulert til offentlig trafikkareal og hvor kommunen er hjemmelshaver omfattes av disse reglene.

2. Leieavgift skal betales når gategrunn/parkeringsarealer utleies i forbindelse med byggearbeid hvor det av hensyn til byggetiltaket er nødvendig å foreta avsperring av offentlig trafikkareal for mer enn ett døgn. Leien skal også betales når slik grunn tas i bruk som riggområde eller lagerplass for brakker, containere osv.

3. Leieavgift skal også betales når gategrunn utleies til varehandel i næring. Lag og organisasjoner fritas for avgift.

4. Ved utleie av gategrunn benyttes følgende satser:

Leie av gategrunn/parkeringsarealer
Beskrivelse Sats Merknad
Døgnleie pr m² pr døgn kr. 6,80
1-8 uker pr m² pr døgn kr. 3,90
Over 25 uker pr m² pr døgn kr. 1,95 Beregningen gjøres ved at man betaler kr 3,90 for de første 8 uker, så kr 2,80 for de neste 17 ukene og kr 1,95 for resterende.

Avgifter og regler vedtatt av Stjørdal kommunestyre 17.12.2020, sak 131/20

 

Tilsyn

Kontroll med utleievirksomheten for torg og gategrunn utføres av etat teknisk drift, som påser at leieavgiftene innkreves og at regler og satser følges.