Delprosjekter

Delprosjekter

Vi2030 ble opprettet i januar 2020. Det betyr at vi er i gang med en omorganiseringsprosess. I den forbindelse er det igangsatt kartleggingsarbeid på alle etater. Arbeidet skal svare ut vedtak i kommunestyret 18.06.2020 knyttet til strateginotatet, budsjett- og økonomiplanforslag. Vi2030 skal høsten 2020 legge frem forslag til hovedstruktur som sier noe om ledernivå og støttefunksjoner i kommunen. 

Arbeidet er organisert som et delprosjekt av Vi2030. Delprosjektene danner grunnlag for innspill i Vi2030. Det er 9 delprosjekter med hver sin prosjektleder. Delprosjektene er delt inn grunnskole, barnehage, omsorg og teknisk. Områder som trenger særskilt fokus er barn og familie, arbeid, aktivitet og integrering, næring- og samfunnsutvikling, stab og støttefunksjoner. 

Delprosjektene skal levere sine rapporter med beskrivelse og vurderinger til prosjektlederne 15.oktober 2020.