Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy i alle saker om arelbruk innenfor kommunegrensene. Den juridisk bindende delen av av arealdelen består av et plankart som viser hvilken arealbruk som tillates hvor, og bestemmelser og retningslinjer, som beskriver hvilke hensyn som må tas i de ulike områdene. Planbeskrivelsen gir en utfyllende beskrivelse av intensjonene bak planen.

Gjeldende plan: Kommuneplanens arealdel 2013-2022 - egengodkjent vedtak etter PBL § 11-15

Kommuneplanens arealdel kan også ses i kommunens kartløsning, hvor man kan zoome seg inn til ønsket område, og velge hvilken informasjon man ønsker å vise.

 

Revisjon av kommuneplanens arealdel:

Formell oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel skjer ved at det fattes ett politisk vedtak om varsel om oppstart og utleggelse av planprogram på høring. I dette vedtaket skal det tas stilling til rammene for revisjonen, og kommunen har derfor ikke anledning til å ta imot innspill til rulleringen før dette. Det er forventet at dette vil skje tidlig vår 2020, og det vil være god tid til å komme med innspill etter at vedtaket er fattet. Frist for å komme med innspill til kommuneplanrulleringen vil kunngjøres sammen med varsel om oppstart av planarbeidet.