Retningslinjer for nye bygg

Retningslinjer for nye bygg

Er du prosjekterende utbygger eller arkitekt? Her finner du retningslinjer fra brannvesenet i forbindelse med din byggesak. Retningslinjene erstatter ikke ovenstående lovverk, men kompletterer disse med en tilpasning til forholdene i Værnesregionen.

Alarmering

I noen bygninger vil det være aktuelt å få direktekoblet det automatiske brannalarmanlegget opp mot Namdal/Trondheim 110-sentral. I den forbindelse kreves det at det monteres en nøkkelsafe i tilknytning til hovedangrepsveien, slik at at innsatsmannskaper har en enkel adgang til bygningen.

Nøkkelsafe må monteres i bygg med parkeringskjellere, denne skal da alarm-belegges til 110 sentralen. Dette gjelder også nøkkelsafe som er montert på bygg uten parkeringskjeller. Brannalarmsentralen må plasseres i hovedangrepsveien, eventuelt med undersentraler i tilknytning til andre angrepsveier. Det samme gjelder styringen av røykluker.

Tilgjengelighet frem til bygningen

Ved større bygninger bør det være atkomstvei rundt hele bygningen. Oppstillingsplasser bør planlegges slik at slangeutlegg fra brannbil ikke er mer enn 50 meter til noen del av bygningens fasader. Lift må ha fast plant underlag som tåler vekt på 30 tonn. Gressbakke kan ikke brukes til adkomst. For bygninger over tre etasjer skal prosjekterende forholde seg til funksjonskrav og ytelseskrav gitt i TEK.

Data beredskapsmateriell
Kjørebredde 3,5 m
Kjørehøyde 4 m
Svingradius 13 m
Akseltrykk 11,5 tonn
Punktbelastning, støtteben 17 tonn
Oppstillingsplass - bredde 8 m
Oppstillingsplass - lengde 13 m

 

Vannforsyning utendørs

Brannkum bør plasseres innenfor 25 – 50 meter fra inngang i hovedangrepsvei. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer til å dekke alle deler av bygningen. Alle fasader må kunne dekkes med maksimalt 50 meter slangeutlegg.
Kommunene har egen vann og avløpsnorm. Spør kommunen du skal bygge i.

Vannforsyning innendørs

I bygninger hvor vi dispenserer fra krav om adkomst rundt bygget, skal det monters stigeledning for innendørs uttak av slokkevann. Stigeledning kan plasseres i trapperom, og må ha en diameter på 65mm innvendig, hvor man kan ta ut minimum 500 l/min med trykk på 7 bar. Lås må være av type NOR nr 1.

Branntekniske tegninger

Branntekniske tegninger er en sentral del av bygningens branndokumentasjon. Tegningene skal illustrere eksisterende situasjon, det er derfor viktig at de oppdateres jevnlig. De skal være lett tilgjengelige for brannansvarlig og kunne fremvises (medbringes) ved tilsyn.

Tegningene bør inneholde følgende:

 • Brannseksjonering (brannmotstand må fremgå)
 • Branncelleinndeling (brannmotstand må fremgå)
 • Brannklasse og slagretning på dører
 • Rømningsveier
 • Slokkeutstyr
 • Markeringslys
 • Detektorer og manuelle meldere (kan vurderes utelatt der de finnes på orienteringskart)
 • Brannsentral
 • Dekningsområde og plassering av sentraler for stasjonære slokkeanlegg
 • Stigeledninger
 • Plassering av røykventilasjon (røykluker/vifter og betjeningspanel)
 • Høyrisikoområder med beskrivende tekst
 • Lagring/bruk av brannfarlig stoff

Orienteringsplaner

Oversiktsplan som plasseres ved hovedangrepsvei bør være mest mulig oversiktlig og tilpasset innsatssituasjonen. Planen bør inneholde all nødvendig informasjon, men ikke være for detaljert. Oversiktsplanen bør være laminert og kunne tas med ut ved en innsats. Slike oversiktsplaner må være utstedt i to eksemplarer, utføres med én etasje pr ark, i minimum A3 og maksimum A2 format. Den bør tilpasses slik at tegningen blir størst mulig (stående eller liggende), tegningen bør fylle ut arket. 

Ved montering av adresserbart brannvarslingsanlegg skal tekst og adresser være ensartet både på oversiktsplan, detektorer og på sentral. Tekst i display skal være tilgjengelig i FDV- dokumentasjonen.

Alle branntekniske installasjoner samt risikoområder, som for eksempel gass under trykk, skal merkes.

Orienteringsplanen skal vise følgende deler og installasjoner:

 • Brannseksjonering (REIM 60 eller bedre, konstruksjonens brannmotstand bør fremgå)
 • Detektorer og manuelle meldere (med nummer)
 • Sprinkleranlegg og andre slokkeinstallasjoner (plassering, adkomst til sprinklersentral/ventil, dekningsområde for sprinkelanlegg) 
 • Røykventilasjon (plassering av røykluker/vifter og betjeningspanel)
 • Tekniske rom
 • Heismaskinrom
 • Ventilasjonsrom
 • Stigeledninger
 • Rømningstrapp/rømningsveier markeres i grønn gjennomsiktig farge
 • Lagring/bruk av farlig stoff (høyrisikoområder markeres med farge og beskrivende tekst)
 • Eventuelle andre forhold/installasjoner som er vesentlige for slokkeinnsatsen

Orienteringsplanen bør også inneholde:

 • Tegnforklaring
 • Målelinje med målestokk
 • Dato for utførelse/revisjon av tegning
 • Hvilket plan/etasje tegningen gjelder for
 • Rommene merkes med identitetsnummer/navn.
 • Symboler og tekst utføres i hensiktsmessig lesbar størrelse
 • Tydelig merket "du står her", ved brannalarmsentralen
 • Omliggende gater navngis på alle etasjeplan
 • Brannkummer kan enten vises på orienteringsplanen eller på et eget oversiktskart
 • Tegningen tilpasses den enkelte brannsentral hvis det er flere sentraler i bygget. Detaljer som ikke er av brannteknisk betydning fjernes fra tegningen (eks. møbler). Dette gjelder ikke fastmonterte møbler og inventar (eks amfi og lignende).

I tillegg til orienteringsplanen bør det ved brannalarmsentralen være en oppdatert telefonliste med oversikt over huseier/brannansvarlig og andre kontaktpersoner.

Retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats (PDF, 1018 kB)