Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse

Formålet med en forhåndskonferanse er å avklare tiltakets forutsetninger og rammene for videre saksbehandling.

Forhåndskonferansen må ikke forveksles med saksbehandling. Det vil ikke bli tatt beslutninger som er bindende for saken videre i en forhåndskonferanse. Kommunen kan eksempelvis ikke ta en beslutning på om dispensasjon kan gis, bare gi opplysning om eventuelle dispensasjoner som er nødvendig for det aktuelle tiltaket og hvilke regler som gjelder for dispensasjon.

Hvis du er i tvil om tiltaket behøver forhåndskonferanse, kan du ta kontakt med byggesakskontoret på telefon 457 20 720 for å avklare.

Her kan du bestille forhåndskonferanse

Du kan også sende anmodning om forhåndskonferanse med nødvendig dokumentasjon per post til: 

Stjørdal kommune
postboks 133
7501 Stjørdal 

eller på e-post til: postmottak@stjordal.kommune.no

Når kommunen har mottatt din anmodning om forhåndskonferanse, vil du bli kontaktet av oss i løpet av to uker med forslag til møtetidspunkt. 

Hva er en forhåndskonferanse?

En forhåndskonferanse er et formalisert møte mellom deg som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge) og kommunens saksbehandler. Firmaet du velger som ansvarlig søker bør delta i møtet i de tilfeller søknaden må sendes inn av en ansvarlig søker. Hensikten med møtet er en gjennomgang av et byggeprosjekt du planlegger for å avklare hvilke offentlige rammer og forutsetninger som gjelder. Møtet skal gjennomføres før innsending av søknad om tiltak. For at du skal få best mulig utbytte av det bør det gjennomføres i en tidlig fase av planleggingen og prosjekteringen. Bestemmelsene om forhåndskonferanse finner du i plan- og bygningsloven § 21-1 og byggesaksforskriften (SAK10) § 6-1 med veiledning.

Forhåndskonferansen er først og fremst ment å være et avklaringsmøte mellom deg som tiltakshaver, eventuelt din ansvarlige søker, og kommunen. Hensikten er å opprette en tidlig kontakt og få belyst aktuelle problemstillinger, krav og forutsetninger. Forhåndskonferansen skal klarlegge de offentlige rammebetingelsene for tiltaket, slik disse fremgår av lov, forskrift, lokale vedtekter og arealplanbestemmelser. Noe av formålet med møtet er å legge grunnlaget for at du skal kunne lage en god søknad, som du så kan innlevere komplett, og hvor tiltaket har reelle muligheter til å bli godkjent slik du søker om. Om det kommer fram under forhåndskonferansen at tiltaket du planlegger ikke vil la seg gjennomføre, er det også en nyttig og ressursbesparende tilbakemelding å få for deg som tiltakshaver.

Du kan be om forhåndskonferanse når du har en konkret idé om å bygge noe på en eiendom. Kommunen kan også be om forhåndskonferanse med deg når den er kjent med at du har byggeplaner, og mener at det er behov for å avklare tiltaket (tiltaket = det du skal bygge/gjøre) i god tid før søknad om tiltak blir sendt til kommunen.

Ved anmodning om forhåndskonferanse må du sende inn følgende opplysninger til kommunen: 

 • på hvilken eiendom tiltaket ønskes gjennomført
 • hvilken bygnings- eller anleggstype tiltaket gjelder (for eksempel bolig, fritidsbebyggelse, støttemur, industri, forretning, kontor mv.)
 • hva tiltaket går ut på (for eksempel frittliggende, tilbygg, påbygg, endring av bygg, endret bruk av bygg, riving, byggteknisk installasjon)
 • tiltakets omfang - opplysninger om bruksareal og bebygd areal, og en nærmere beskrivelse av tiltaket
 • det må sendes inn tegninger/skisser som viser tiltaket og kartutsnitt som viser tiltakets plassering på tomt
 • det bør også redegjøres om du tror tiltaket trenger dispensasjoner
 • dersom du har konkrete spørsmål du ønsker å drøfte i forhåndskonferansen må dette opplyses om i anmodningen

I forhåndskonferansen vil følgende forhold bli gjennomgått ved behov: 

 • gjeldende arealplaner
 • infrastruktur 
 • aktuelle lover og myndigheter
 • særskilte dokumentasjonskrav
 • praksis
 • sakstype, saksbehandlingstid

Dersom du bare har generelle spørsmål til hvilken plan som gjelder for din eiendom, om tiltaket du vil oppføre er søknadspliktig mv., kan du ta kontakt med byggesakskontoret.

Kontakt

Byggesak
E-post
Mobil 45 72 07 20

Stengt fra 21. desember 2023 til 2. januar 2024

Telefontid til og med 13. oktober:
12.00 – 14.00 mandag, onsdag og fredag 

Telefontid fra 16. oktober
12.00-15.00 mandag - fredag