Hva kan jeg søke om selv?

Hva kan jeg søke om selv?

Du kan selv søke om mindre tiltak, driftsbygning i landbruket, deling av eiendom og enkelte midlertidige tiltak

Du kan sende søknad selv dersom tiltaket gjelder oppføring, riving og endring av: 

  • et enkelt tilbygg hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 m² . Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. 
  • en enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor  samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 m² . Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller. 
  • varig og tidsbestemt bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet 
  • skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m² montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade. 

Du kan også søke selv dersom tiltaket gjelder driftsbygning i landbruket:

  • oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon, riving eller varig og tidsbestemt bruksendring til driftsbygning i landbruket inntil 1000 m² bruksareal (BRA). 
  • tilbygg til driftsbygning i landbruket dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m² bruksareal (BRA).

Du kan også søke om å få være selvbygger ved oppføring av egen bolig og fritidsbolig. Du finner mer informasjon om selvbyggeansvaret her på Direktoratet for byggkvalitet sin side: 

Selvbyggeransvar

Hvordan søker jeg?

Gebyr for saksbehandling