Private utslipp

Private utslipp

Dersom eiendommen din ikke er knyttet til offentlig avløp, må du søke kommunen om å få etablere et privat utslipp fra eiendommen din.

Du må også søke kommunen om du skal rehabilitere et eksisterende privat anlegg.

Alle forhold rundt vann og avløp må være avklart før kommunen kan gjøre vedtak om fradeling av eiendom eller gi byggetillatelse for ny bolig. Dersom sanitært avløpsvann fra eiendommen ikke kan knyttes til offentlig avløpsanlegg, må du få tillatelse fra kommunen til å slippe ut avløpsvannet.

Kommunen er forurensningsmyndighet. Du søker om utslippstillatelse ved å fylle ut dette søknadsskjemaet: 

Søk om utslippstillatelse

Før avløpsanlegget kan bygges må det søkes om byggetillatelse.

Saksbehandling

En søknad som er fullstendig skal avgjøres av kommunen innen 6 uker. Dersom søknaden ikke er komplett og dersom det foreligger særlige forhold som brukerkonflikter eller lignende, kan kommunen likevel bestemme at saken ikke kan behandles innen 6 uker. Kommunen skal da gi søker beskjed om dette innen 6 ukers fristen. 
Vær oppmerksom på at plan- og bygningsloven og forurensningsloven har ulike saksbehandlingsfrister.

En fullstendig søknad om tillatelse til å bygge små avløpsanlegg vil normalt inneholde følgende:

Nyttige lenker

Les mer om hvordan du søker

Forurensningsloven kapittel 4

Forurensningsforskriften kapittel 12: Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Forurensningsforskriften kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Gebyr for saksbehandling

Kontakt

Byggesak
E-post
Mobil 45 72 07 20

Stengt fra 21. desember 2023 til 2. januar 2024

Telefontid til og med 13. oktober:
12.00 – 14.00 mandag, onsdag og fredag 

Telefontid fra 16. oktober
12.00-15.00 mandag - fredag