Private utslipp

Private utslipp

Dersom eiendommen din ikke er knyttet til offentlig avløp, må du søke kommunen om å få etablere et privat utslipp fra eiendommen din. Du må også søke kommunen om du skal rehabilitere et eksisterende privat anlegg

Alle forhold rundt vann og avløp må være avklart før kommunen kan gjøre vedtak om fradeling av eiendom eller gi byggetillatelse for ny bolig. 
Dersom sanitært avløpsvann fra eiendommen ikke kan knyttes til offentlig avløpsanlegg, må du få tillatelse fra kommunen til å slippe ut avløpsvannet.

Kommunen er forurensningsmyndighet og søknad om utslippstillatelse kan sendes inn via søknadsskjema på kommunens nettside. Før avløpsanlegget kan bygges må det også søkes om byggetillatelse.

Søknadsskjema for utslippstillatelse

En søknad som er fullstendig skal avgjøres av kommunen innen 6 uker. Dersom søknaden ikke er komplett og dersom det foreligger særlige forhold som brukerkonflikter eller lignende, kan kommunen likevel bestemme at saken ikke kan behandles innen 6 uker. 
Kommunen skal da gi søker beskjed om dette innen 6 ukersfristen. 
Vær oppmerksom på at plan- og bygningsloven og forurensningsloven har ulike saksbehandlingsfrister.

En fullstendig søknad om tillatelse til å bygge små avløpsanlegg vil normalt inneholde følgende:

Mal for relevante vedlegg finner du her: 

Veiledning, vedlegg og nødvendige dokumentasjon for søknaden om utslipp

Du kan lese mer om private utslipp på Miljøkommune

Les mer om hvordan du søker

Forurensningsloven kapittel 4

Forurensningsforskriften kapittel 12: Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Forurensningsforskriften kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Gebyr for saksbehandling