Forurenset grunn – tiltaksplan

Forurenset grunn – tiltaksplan

Terrenginngrep i forurenset grunn kan føre til helse- og miljørisiko for omgivelsene, og det stilles derfor krav til hvordan forurenset grunn skal håndteres.

Forurenset grunn finner vi vanligvis på steder der det har vært industri, verksted eller avfallsplass, eller på branntomter og tidligere byggetomter. Stoffene kan ha spredd seg til nabotomter og til arealer som ligger nedstrøms områdene. Forurensning i grunnen kan også stamme fra masser som er tilført og brukt til arrondering, oppfylling eller utfylling.

Hvis det er mistanke om forurensning i grunnen, må du sørge for at det blir foretatt grunnundersøkelser. Hvis grunnundersøkelsene påviser forurensning, må det utarbeides en tiltaksplan for hvordan grunnforurensningen på eiendommen skal håndteres.

Hva en tiltaksplan som minimum skal inneholde, er lovfestet i forurensningsforskriften § 2-6.  Miljødirektoratet har to veiledere på temaet, henholdsvis M-820 Veileder til forurensningsforskriften kapittel 2 (2017) og Veileder Forurenset grunn (u.å), som utdyper forskriftens krav.

Det er tiltakshaver som har ansvaret for å finne ut om det er forurensning i grunnen på eiendommen. Som hovedregel kreves det at grunnundersøkelsene og tiltaksplanen utarbeides av et foretak med høy faglig kompetanse på området. Det er i utgangspunktet Stjørdal kommune som skal saksbehandle en tiltaksplan for forurenset grunn. Tiltaksplanen skal være utarbeidet iht. forurensningsforskriften § 2-6 og de to veilederne. Du kan ikke sette i gang gravearbeidene før kommunen har godkjent tiltaksplanen, uavhengig av om arbeidene er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. 

Kontakt

Ragnhild Kvalheim
Rådgiver
E-post
Telefon 45 72 30 89