Støy

Støy

Støy er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

Støy kan defineres som uønsket lyd. Hvor uønsket, sjenerende eller plagsom en lyd er, avhenger av lydens styrke, altså lydnivå, og lydens karakter. Lydens karakter bestemmes av frekvensinnhold, for eksempel bass/diskant, tidsforløp og varighet samt hvor raskt lyden øker i nivå. Dessuten vil graden av støysjenanse eller støyplage være avhengig av støyens forutsigbarhet og en rekke individuelle forhold knyttet til de situasjonene og aktivitetene som blir forstyrret av støyen.

Kommunen har støysonekart som viser støy fra europaveier, fylkesveier, flyplass og skytefelt. Disse finner du på kommunens kartinnsyn under menyen «støysoner». Andre støykilder, som for eksempel kommunale veier, jernbane og støyende virksomheter, er ikke vist i kartet.

Klima- og miljødepartementet har utarbeidet en retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (regjeringen.no)

For mer informasjon om støy:

Miljøstatus.miljødirektoratet.no

Arbeidstilsynets nettside