Om klimaplanen

Om klimaplanen

Hva skal vi gjøre?

Vi skal lage en plan for hvordan kommune kan redusere sine klimagassutslipp og bli mer robust i møte med klimaendringene. Klimaplanen skal være en plan for hvordan kommune kan bruke sin rolle som samfunnsaktør, og en plan for hvordan kommunen kan driftes på en mer klimavennlig måte. 

Planen er en temaplan som skal ha en tidshorisont på 12 år. Den skal vurderes revidert minst hvert 4 år. 

Hvorfor gjør vi det?

Klimaplanen skal vise veien for å nå vedtatte klimamål for Stjørdal kommune. Stjørdal kommune har mål om å være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak. Dette innebefatter blant annet følgende delmål for for 2030:

  • I 2030 er de direkte klimagassutslippene i Stjørdal redusert med 58% sammenlignet med referanseåret 2009.

  • I 2030 er klimafotavtrykket til kommunens virksomhet redusert med 40% sammenlignet med referanseåret 2015

  • I 2030 er Stjørdal robust for å møte framtidige klimaendringer.

Hvordan skal vi gjøre det?

Klimaplanen skal bestå av et kunnskapsgrunnlag og et plandokument. Kunnskapsgrunnlaget går grundig gjennom status for direkte- og indirekte klimagassutslipp i kommunen og kommuneorganisasjonen. Vi skal også se på klimafotavtrykket til innbyggerne og opptak av CO2. I tillegg består kunnskapsgrunnlaget av en klimasårbarhetsanalyse som kartlegger hvilken risiko ulike klimahendelser vil kunne ha på liv og helse, ytre miljø og materielle verdier i Stjørdal mot slutten av dette århundre. Plandokumentet består av mål og beskrivelse av hvordan mål skal nås. 

Når skjer det?

Planen skal ferdigstilles innen utgangen av 2023

Kontakt

Line Nes Jordahl
Rådgiver
E-post
Telefon 45 72 97 50
Mobil 45 72 97 50