Naturmangfold

Naturmangfold

Om naturen i Stjørdal kommune

Stjørdal har variert natur som strekker seg fra fjord til fjell. Kulturlandskapet med jordbruksdrift og bosetting preger lavlandet, mens skog i mosaikk med myr dominerer i høyereliggende deler. I tillegg er det noe snaufjell. Flekkvis finnes også andre typer naturlig skogløse miljøer. Små og store vassdrag danner nettverk gjennom de andre naturmiljøene, med Stjørdalsvassdraget som det største. Kommunen har variert berggrunn, hvorav en del næringsrike bergarter som gir grunnlag for frodig vegetasjon. Hver naturtype gir grunnlag for et mangfold av dyre- og plantearter, deriblant flere rødlistede arter.

Kommunedelplan for naturmangfold

Har du lyst til å lese mer om hva slags naturmangfold vi har i Stjørdal kommune, hva som påvirker det og hvilke tiltak vi kan gjøre for å ivareta naturmangfoldet i kommunen? Du finner mye god informasjon om dette i Stjørdal kommune sin kommunedelplan for naturmangfold

Verneområder

Kommunedelplanen nevner verneområdene vi har i kommunen per 04.03.2022. Fra og med 01.11.2023 er Stjørdal kommune også forvaltningsmyndighet for naturreservatene Hemrasmarka, Kringåsen og Kongrosletta.

Mer informasjon om verneområdene i kommunen finner du på Miljødirektoratets Naturbase

Ved å klikke på et av de røde områdene i kartet kan du lese om blant annet verneverdiene i og verneforskriften for de respektive områdene. Verneforskriften har regler for hvordan vi kan ferdes i og bruke naturen i verneområdene, slik at formålet med vernet blir ivaretatt.