Vannforvaltning

Vannforvaltning

Vannet er en av våre viktigste fellesressurser. Vannet kjenner ingen grenser, derfor er god vannforvaltning viktig både lokalt, regionalt og globalt.

Egen norsk vannforskrift

Norge har sluttet seg til EU sitt vannrammedirektiv gjennom EØS-avtalen og vedtatt en egen norsk vannforskrift som er hjemlet i forurensningsloven, vassdragsloven og plan- og bygningsloven. Nytt med vannforskriften er at den har bestemmelser for planlegging av helhetlig vannforvaltning.

Det er ikke lenger opp til hver enkelt kommune langs et vassdrag å bestemme om man vil forurense eller ikke, eller enkeltmyndigheter å fatte vedtak som strider mot hverandre. Vannforskriften setter rammene for at alle parter langs vassdraget må samarbeide og lage planer for å opprettholde eller forbedre miljøtilstanden i vannforekomstene.

Vannforskriften har følgende nøkkelbestemmelser:

  • Det skal tas hensyn til prinsippene «samlet belastning», «føre var» og «forurenser/miljøpåvirker betaler».
  • Definerte miljømål for alle vannforekomster, samt frister for å nå miljømålene, overordnet mål er å oppnå god eller svært god miljøtilstand.
  • Strenge krav til kunnskapsbasert forvaltning gjennom systematisk overvåking av vannkvaliteten, både basisovervåking og tiltaksovervåking.

Miljømål i Stjørdal kommune

I Stjørdal kommune er det satt standard miljømål for overflatevann. Dette betyr at alle elver, bekker, innsjøer, kystvann og grunnvann skal ha minimum god vannkvalitet og godt vannmiljø.

Regional plan for vannforvaltning i Trøndelag vannregion er vedtatt i fylkesting og godkjent av Klima- og miljødepartementet for planperioden 2016–2021. Sammen med utarbeidet tiltaksplan gir planen en oversikt over hvordan kommunen ønsker å forvalte vannmiljøet og vannressursene. For å kunne ivareta naturmangfoldet i kommunen, må vi vite hvilke naturverdier vi har og hvordan menneskelig aktivitet påvirker disse. Dette foregår gjennom kartlegging og kunnskapsinnhenting. Samtidig er det viktig å iverksette målrettede tiltak for å sikre verdifullt plante- og dyreliv i kommunen.

Se nettsiden til vannportalen for mer om både kunnskapsgrunnlaget og tiltak i Stjørdalsvassdraget.