Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy i alle saker om arealbruk innenfor kommunegrensene.

Den juridisk bindende delen av av arealdelen består av et plankart som viser hvilken arealbruk som tillates hvor, og bestemmelser og retningslinjer, som beskriver hvilke hensyn som må tas i de ulike områdene. Planbeskrivelsen gir en utfyllende beskrivelse av intensjonene bak planen.

Gjeldende plan: Kommuneplanens arealdel 2013-2022 - egengodkjent vedtak etter PBL § 11-15

Kommuneplanens arealdel kan også ses i kommunens kartløsning, hvor man kan zoome seg inn til ønsket område, og velge hvilken informasjon man ønsker å vise.

 

Revisjon av kommuneplanens arealdel:

Formannskapet vedtok oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel 29.04.2020, sak 38/20.

Frist for å komme med merknader til planprogram og innspillveileder: 25. juni 2020.

Frist for å komme med innspill til planarbeidet, innspill om endret arealbruk o.l.: 29. oktober 2020.

Her finner du høringsdokumenter og informasjon om hvordan du kan bidra i planprosessen