Påvisning av eiendomsgrenser

Påvisning av eiendomsgrenser

Påvisning av eiendomsgrenser er en klarlegging av eiendommens allerede eksisterende grenser. Grensene blir ikke endret.

Hvem kan bestille

Det er hjemmelshaver (eier) eller fester av eiendommen som kan bestille grensepåvisning.

Slik bestiller du

Behandlingstid

2 til 16 uker, avhengig av sakstype.

Koordinatfastsatte grenser

Vi tar kontakt med søker og avtaler tidspunkt for gjennomføring. Tilgrensende naboer skal ha varsel om oppmålingsforretningen, dette 2 uker i forkant om ikke annet avtales.

Ikke koordinatfastsatte grenser

Hvis grensene ikke er koordinatfastsatt og tilstrekkelige data ikke finnes, må grensene avklares. Eldre grensebeskrivelser som skylddelingsforretninger må legges til grunn. Her er det den enkelte grunneier som må kunne fremlegge dokumentasjon for sin eiendom. Slike eldre grensebeskrivelser må vedlegges søknaden om grensepåvisning.

Grenseoppgang for eldre ikke koordinatfastsatte grenser skal gjennomføres på is- og snøfri mark.

Om vinteren kan det være vanskelig å få gjennomført saken på grunn av klimatiske forhold. Tidsfristene oppgitt ovenfor løper derfor ikke i perioden 1. november til 1. april (vintertid).