Trær og vegetasjon

Trær og vegetasjon

Felling av trær på kommunal eiendom

Ønsker du å beskjære eller felle trær på kommunal eiendom, må du søke om det. Søknad om ulike tiltak på kommunal eiendom sender du til: postmottak@stjordal.kommune.no

I søknaden må du oppgi:

  • gårds- og bruksnummer på eiendommen du ønsker tiltak på
  • beskrive hva du ønsker å gjøre og hvorfor
  • legg ved kart som viser området

Vi anbefaler at du setter deg inn i områdets reguleringsplaner og bestemmelser, samt nabolovenHer finner du kart med reguleringsplaner.

Saksbehandling

Kommunen tillater ikke felling av trær på kommunal eiendom i perioden fra og med 15. april til og med 15. juli. Dette fordi hogst eller felling av busker og trær i denne perioden kan forstyrre hekkende fugler og annet vilt. Av hensyn til naturmangfoldet bør trefelling kun finne sted vinterstid utenfor sårbare perioder.

Søknader om trefelling i hekkesesongen kan av kapasitetshensyn normalt ikke påregnes behandlet og besvart i denne perioden og frem til medio august. Kommunen anbefaler derfor å søke utenfor dette tidsrommet og kun om felling utenfor dette tidsrommet.

Ingen har i utgangspunktet krav på felling eller beskjæring av vegetasjon på kommunal eiendom og kommunen ser alvorlig på saker hvor man uten tillatelse gjør skadeverk på kommunens eiendom eller naturen.

Trær på privat eiendom

På privat eiendom er det grunneier som har råderett, og på kommunal grunn er det kommunen som er grunneier. Hvis det gjelder trær på naboeiendommer, må man i første omgang komme til enighet med grunneier.

Dersom man ikke kommer til enighet, må man se til naboloven for å finne ut hvordan man skal avgjøre saken. I hovedtrekk skal det være større ulemper enn fordeler med å la treet stå for at naboloven skal gi gjennomslag i ønsket om felling i slike saker.

Hageavfall

Det er ikke tillatt å dumpe hageavfall på ikke godkjent avfallsplass, heller ikke på kommunal eiendom. Alt hageavfall skal leveres på godkjent avfallsmottak eller komposteres i godkjent kompost på egen tomt. På gjenvinningsstasjonene kan hageavfall leveres gratis for privatpersoner. Her finner du mer informasjon om hageavfall (innherredrenovasjon.no)

Unngå spredning av fremmede arter fra hagen din (miljodirektoratet.no)