Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel

Stjørdal formannskap vedtok 29. april 2020 i sak 37/20 å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel ut på høring.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. Dokumentet skal ta stilling til kommunesamfunnets langsiktige utfordringer og overordnede målsettinger for samfunnsutviklingen (mål og strategier), samt gi føringer for arbeidet innenfor de forskjellige kommuneområdene.

Høringsutkast 29.04.2020 - Formannskapets forslag (PDF, 496 kB)

Politisk behandling - Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - utlegging til offentlig ettersyn (PDF, 292 kB)

Høringsuttalelser Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 14 MB)
 

Forarbeider

Disse dokumentene er lagt fram for politisk behandling i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, men er ikke en del av høringsdokumentene.

Høringsutkast 05.03.2020 - Kommunedirektørens forslag (PDF, 2 MB) (ikke vedtatt lagt ut på høring)

Vedtatt planprogram etter kommunestyrets behandling 14.02.2019 (PDF, 595 kB)

 

Frist for merknader til forslaget er 25. juni 2020.

Her kan du skrive dine merknader og innspill til kommuneplanens samfunnsdel

eller e-post til: postmottak@stjordal.kommune.no

eller per post til: Stjørdal kommune, postboks 133, 7501 Stjørdal