Revisjon av kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Stjørdal kommune er i gang med rullering av kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel er den overordnede arealplanen som styrer hvor det er lov til å bygge i kommunen, og hva det er lov til å bygge hvor. Hvor skal det bygges boliger, industri eller hytter, og hvor skal vi ta vare på landbruks-, natur- og friluftverdier slik de er i dag? Dette, og mer til, tar vi stilling til når vi rullerer kommuneplanens arealdel.

Temasaker

I løpet av perioden 2021-2023 ble alle innspill om endret arealbruk behandlet i temasaker i utvalg plan og miljø. Det ble også behandlet noen temasaker som ikke er direkte knyttet til innspillene. Temasakene har vært veiledende for arbeidet mot et høringsforslag. 

Hva skjer nå

Høringsforslaget som er utarbeidet, er til politisk behandling i mars/april 2024.  

Nedenfor finner du spørsmål som har kommet inn i forbindelse med politisk behandling, før saken legges ut til høring og offentlig ettersyn, med svar fra kommunedirektøren. 

Nedenfor finner du lenker til de viktigste dokumentene i saken.

Saksframlegget (PDF, 9 MB)

Foreløpig forslag til plankart (PDF, 31 MB)

Foreløpig forslag til bestemmelser og retningslinjer (PDF, 5 MB)

Foreløpig forslag til planbeskrivelse (PDF, 8 MB)

Andre vedlegg som tilhører saken finner du ved å gå inn på lenken under, og velge Utvalg plan og miljø 13.03.2024. Bla ned til sak PS 56/2024 Kommuneplanens arealdel - behandling før høring og utlegging til offentlig ettersyn, og trykk på Vedlegg (17). Her finner du alle vedleggene.

Vedlegg til saken

Under finner du kart som viser kun arealformål (uten hensynssoner og lignende).

KPA-Arealformål-sentrum (PDF, 28 MB)

KPA-Arealformål-Sentrum mot Hegra (PDF, 31 MB)

KPA-Arealformål-Skatval-nord (PDF, 28 MB)

KPA-Arealformål-Skatval-sør (PDF, 21 MB)

KPA-Arealformål-Langstein og omegn (PDF, 31 MB)

KPA-Arealformål-Ausetvatnet og omegn (PDF, 33 MB)

KPA-Arealformål- Store Tyldvatnet og omegn (PDF, 36 MB)

KPA-Arealformål-Hegra og omegn (PDF, 32 MB)

KPA-Arealformål-Flornes og omegn (PDF, 41 MB)

KPA-Arealformål-Sona og omegn (PDF, 34 MB)

KPA-Arealformål-Lånke-Frigården (PDF, 34 MB)

KPA-Arealformål-Elvran og Ytteråsen (PDF, 34 MB)

KPA-LNFR-Spredt bolig (PDF, 44 MB)

Neste mulighet til å engasjere seg

Planforslaget skal legges ut på høring i minimum seks uker. I høringsperioden kan alle som ønsker det si sin mening om forslag til ny plan. Det er opp til politisk behandling når planforslaget kommer på høring. 

Etter høring og offentlig ettersyn skal planforslaget revideres. Hvor lang tid dette tar er avhengig av hva slags merknader og kommentarer vi får i høringsperioden. Dersom vi får innsigelser fra offentlige myndigheter er det behov for forhandlinger som kan ta tid. Dersom det må gjøres store endringer kan det være behov for en ny høringsrunde. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om denne fasen når høringsfristen har gått ut.  

Spørsmål

Dersom du lurer på noe er det bare å ta kontakt.

Epost: postmottak@stjordal.kommune.no

Telefon: 74 83 35 00.

Våre åpningstider er 09:00 - 15:00 mandag til fredag.

Hva har blitt gjort hittil

10.09.2020 vedtok kommunestyret planprogram og innspillveileder for kommuneplanrulleringen. Disse dokumentene forteller hvordan vi skal gjennomføre planarbeidet.

Planprogram kommuneplanens arealdel - vedtatt 10.09.2020 (PDF, 2 MB)
Innspillveileder kommuneplanens arealdel - vedtatt 10.09.2020 (PDF, 2 MB)
Samlet saksframstilling sak 62/20 planprogram for kommuneplanens arealdel (PDF, 990 kB)

Vi fikk inn over 150 innspill om endret arealbruk, i tillegg til forslag om endringer i bestemmelsene og andre ideer. Vi er svært fornøyd med at så mange har engasjert seg i arbeidet.

Kommuneplanens arealdel - gjeldende

Her finner du informasjon om gjeldende kommuneplans arealdel