Stemmerett og manntall

Stemmerett og manntall

Her kan du se hvem som har stemmerett ved stortingsvalget 2021 og hvordan du sjekker om du står i manntallet.

Stemmerett

Ved stortingsvalget 2021 har du stemmerett dersom du er:

  • norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. 

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet. Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. 

Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor. Manntallet for Stjørdal er lagt ut til ettersyn på følgende steder:

  • Stjørdal rådhus, servicetorget (åpent mandag - fredag klokken 10:00 - 14:00, fra 10. august klokken 08:00 - 15:00)
  • Kimen kulturhus, biblioteket (åpningstider Stjørdal bibliotek)

Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

Klage over feil i manntallet

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sender du til valgstyret i kommunen: Valgstyret i Stjørdal, postboks 133, 7501 Stjørdal eller e-post: postmottak@stjordal.kommune.no

Bor du i utlandet?

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Slik søker du om å bli innført i manntallet

Du søker ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å fylle ut skjema for søknad om innføring i manntallet. Dette kan du gjøre samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget.

Du finner mer informasjon om stemmerett og manntall på valg.no