Valg 2021

Valg 2021

Valgdagen for storting- og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september.

Har du stemmerett?

Ved stortingsvalget 2021 har du stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

Du finner mer informasjon om stortingsvalget på valg.no