Klipp hekker, busker og trær ved veg, gangvei og fortau

Klipp hekker, busker og trær ved veg, gangvei og fortau

Har du hekk, busker og trær ut mot gangvei, fortau og vei, må du sørge for at de ikke hindrer fri sikt og skaper trafikkfarlige situasjoner. Busker og trær på din eiendom skal ikke vokse ut over sideareal til gangvei/fortau og vei. 
Før skolestart på sensommer og på våren er det ekstra viktig at du har klippet hekken.

Regler for trafikksikker vegetasjon

  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
  • Ved kryss, avkjørsler og svinger, som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også når det har snødd. Små barn rundt hjørnet må være synlige for bilister og syklister.
  • Greiner fra trær over fortau, gang- og sykkelvei og sykkelfelt må henge minst 3,0 meter over bakken. Fri høyde over kjørevei skal være minst 5,0 meter. 
  • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
  • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner eller vegetasjon som gjør veien smalere.
  • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen din, og ut over sideareal til veg (vegskulder og veggrøft mm.).
  • Du må rydde opp greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.

For illustrasjoner anbefaler vi å se på informasjonsbrosjyren til Statens vegvesen om vegetasjon ved veg. I denne er det greie illustrasjoner. 

Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlig hekk?

Hvis hekker og busker ved fortau og vei ikke blir klippet godt nok, kan kommunen pålegge grunneieren å klippe.  

Når naboens hekk er problemet

Naboer som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon, er gode naboer. Kommunen kan ikke ta nabopraten for deg, dersom du mener en hekk eller busker i nabolaget må klippes. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet... eller over hekken.

Kommunens hekker og busker langs kommunal veg

Selv om vi gjør vårt beste for å klippe egne hekker og bukser, hender det at kommunen må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes, særlig når vegetasjonen vokser ekstra raskt. Du kan melde fra om hekker og busker kommunen bør klippe ved å registrere saken på SiFra - meld feil .
Takk for hjelpen!

Noen ganger er vegetasjonen langs veien Statens vegvesen eller Trøndelag fylkeskommune sitt ansvar. Da sender vi varselet videre til dem.

Kontakt

Vegdrift
E-post
Telefon 48 31 05 73

Henvendelser rundt kommunal veg- og vegvedlikehold (inkludert kantslått, brøyting og strøing). 

Feil og mangler (avvik) skal meldes i innbyggerportal.

Merk- Skade på eiendom ( slik som brøyteskade eller skade grunnet kommunal drift i sommerhalvåret) skal meldes så snart de oppdages i egen e-post til postmottak@stjordal.kommune.no merket 'Skade', feks. brøyteskade gjerde. 
I e-posten må følgende informasjon være med: 

  • Hva er skadet
  • Hvor er skadestedet ( adresse, eller kart beskrivelse av plassering)
  • Når skjedde skaden/ når ble skaden oppdaget

En skadesak krever saksbehandling med klagemulighet og skal ikke håndteres eller mottas over telefon.