Avkjørsel fra offentlig veg

Avkjørsel fra offentlig veg

Med avkjørsel menes enhver forbindelse mellom byggetomten og offentlig veg. Dette gjelder også der privat veg møter offentlig veg.

Hva er søknadspliktig?

Dersom det skal gjøres tiltak som endrer avkjørselsforholdene, må det sendes inn avkjørselssøknad for godkjenning. Det kan være fysiske endringer eller endret bruk. For eksempel:

  • Etablering av ny avkjørsel
  • Flytting av eksisterende avkjørsel
  • Etablering av én eller flere nye boenheter som skal bruke en eksisterende avkjørsel
     

Hvor sendes søknaden?

Ny eller endret avkjørsel til offentlig veg krever tillatelse fra vegmyndigheten, i henhold til vegloven §40. På kommunale veger er kommunen vegmyndighet, på fylkes- og riksveger er Statens vegvesen vegmyndighet.

Ofte er avkjørselen også søknadspliktig etter plan- og bygningsloven:

  • Hvis gjeldende reguleringsplan viser en annerledes avkjørsel enn det du søker om nå, må det søkes om dispensasjon fra planen.
  • Skal du også søke om andre tiltak (for eksempel bygg, terrenginngrep, fradeling av eiendom...), søker du om avkjørsel sammen med byggesøknaden for de andre tiltakene. 

På kommunal veg samordner kommunen sin behandling både som vegmyndighet og byggesaksmyndighet. Gjelder det avkjørsel til fylkes- eller riksveg må du i tillegg søke Statens vegvesen om en tillatelse etter vegloven §40.

Hvis det ikke finnes reguleringsplan for området eller reguleringsplanen ikke omfatter avkjørsel, og du heller ikke skal utføre andre søknadspliktige tiltak, trenger du kun søke om avkjørselstillatelse fra vegmyndigheten. 

Stjørdal kommune og Statens vegvesen benytter samme søknadsløsning, her finnes det også mer informasjon om hva søknaden krever.

Søknad om avkjørsel