Priser og betaling

Priser og betaling

Tilkobling og årsavgift vann og avløp, samt gebyr slamtømming

Tilkoblingsavgift - vann og avløp

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. Gebyret er inndelt i tilknytningsavgift (40 % + mva) og anleggsbidrag.

100 % tilkoblingsavgift betales ved tilknytning til eksisterende offentlige anlegg. Ved dokumenterbar delaktighet i opparbeidelse av offentlig ledningsnett kan du får avslag på avgiften:

  • Du får redusert prisen med 30 prosent hvis du har vært delvis delaktig.
  • Du får redusert prisen med 60 prosent hvis du har vært fullstendig delaktig.

Ved reduksjon i prisen er det en forutsetning at kommunen spares for investeringskostnader for anlegg som kommunen overtar.

Engangsgebyr for tilkobling (100 %):

Engangsgebyr for tilkobling (100 %)
Beskrivelse Vann Avløp
Boliger, hytter, forretnings-, kontor-, industribygg 159 190
Driftsbygninger, drivhus og lignende pr. m² Bra 80 0
Garasjebygg, lager, samfunnshus/grendehus og lignende pr. m² 54 41
Arealer i disse bygg til kjøkken, spiserom, toalett/dusjer, garderober etc. pr. m² 159 190
Minsteavgift for tilkobling 10 128 11 141
Utvendig vannpost for hytter etc. (40 % av minsteavgift) 4 051

For tilbygg bolig over 20 m² skal det betales tilkoblingsavgift etter antall m² bruksareal. For tilbygg forretnings-, kontor-, industribygg skal det betales tilkoblingsavgift. Blir bygg revet for å gjøre plass til nybygg, gis det fradrag i tilknytningsavgift for det revne bygget etter dagens satser dersom bygget var tilknyttet tidligere.

Årsavgift - vann og avløp

Alle priser er inkl 25 % mva.

Årsavgiften for vann og avløp betales over 2 terminer pr. 15.april og 15.oktober. Avgiften for bebygd eiendom innkreves fra og med måneden etter at innflytting skjer eller brukstillatelse kan gis. For påkobling av vann etter avstenging i henhold til vann- og avløpsforskriftene, betales en avgift på kr. 428,-. Denne satsen benyttes når avstengingen/påkoblingen skjer etter anmodning/søknad fra den avgiftspliktige. 

Boliger uten vannmåler (avgift oppgitt er pr. hytte/leilighet/bolig over (+) eller under (-) 75 m²):

Årsavgift vann og avløp
Beskrivelse Vann +75 m² Avløp +75 m² Vann -75 m² Avløp -75 m²
Fastavgift 1 056,25 962,50 1 056,25 962,50
Forbruksavgift 3 375,00 6 718,75 2 025,00 4 031,25
Sum 4 431,25 7 681,25 3 081,25 4 993,75

Fastavgift og forbruksavgift baseres på stipulert forbruk og pris pr. m³:

  • Boenhet over 75 m² = 250 m³
  • Boenhet under 75 m²= 150 m³

Annen bebyggelse uten vannmåler (avgift oppgitt er pr. eiendom med stipulert forbruk etter BRA pr. m²):

Annen bebyggelse uten vannmåler
Beskrivelse Vann Avløp
Fastavgift 1 056,25 962,50
Forbruksavgift pr m² 35,25 70,00
Brakkerigg/andre bygg 1 681,25 2 855,00

For gårdsbruk uten vannmåler betales tilleggsavgift til bolig etter areal (avgiften reduseres med 50 % for gårdsbruk uten husdyr):

Gårdsbruk uten vannmåler
Beskrivelse Vann
Gårdsbruk under 50 Daa 3 386,25
Gårdsbruk mellom 50 og 100 Daa 5 065,00
Gårdsbruk over 100 Daa 5 922,50

Vannmålere

Du anskaffer og bekoster selv din(e) vannmåler(e), som installeres og vedlikeholdes etter kommunens anvisning. Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på følgende enhetspriser:

  • Enhetspris for vann: 13,50 kr/m³
  • Enhetspris for avløp: 26,88 kr/m³

Forbruksavgiften baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m³. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må du dokumentere. Forbruksavgift ved bruk av vannmåler regnes ut slik:

  • Vann: kr 13,50 x målt forbruk i m³
  • Avløp: kr 26,88 x målt forbruk i m³

Fastavgift ved bruk av vannmåler:

Fastavgift ved bruk av måler
Forbruk (m³) Fastavgift vann Fastavgift avløp
0 - 299 1 056,25 962,50
300 - 599 2 117,50 1 925,00
600 - 1999 7 047,50 6 420,00
2000 - 5999 21 146,25 19 257,50
6000 - 9999 35 243,75 32 096,25
over 10000 52 868,75 48 142,50

Midlertidig bruk av vann og avløp

Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet.

Årsavgift - slamtømming

Alle priser er inkl 25 % mva.

Slamavskillere blir tømt hvert år. Gebyr for tømming inkl. behandling/avvanning er avhengig av slamavskillerens størrelse. 

Årlig gebyr for tømming av slamavskillere:

Slamtømming
Beskrivelse Pris (kr)
Pr. leilighet/bolig uansett BRA 2 657,50
Hytter og fritidseiendommer tilknyttet slamavskiller eller felles slamavskiller 1 476,25
Boligeiendommer med mer enn 2 leiligheter betaler gebyr pr. tonn 662,50
Boligeiendommer tilknyttet felles privat avløpsanlegg med slamavskiller for mer enn 2 eiendommer 2 126,00
Levering av septikslam og lignende til kommunens mottaksanlegg pr. tonn (minimum 1 tonn) 662,50

For større regelmessige leveranser av septikslam og lignende, kan det inngås spesielle avtaler.