Pressemelding 07. september 2023: Misvisende tall fra TV2 om venteliste på omsorgsplass for eldre i Stjørdal kommune

Pressemelding 07. september 2023: Misvisende tall fra TV2 om venteliste på omsorgsplass for eldre i Stjørdal kommune

TV2 presenterer en oversikt gjengitt i Bladet i dag hvor de skriver at 91 eldre venter på omsorgsplass i Stjørdal kommune. Det er feil fordi dette tallet også inkluderer for eksempel unge personer med rusproblemer, mennesker med fysisk- og/eller psykisk utviklingshemming, personer innenfor psykiatri etc. som har behov for en omsorgsplass.

Det er også flere på ventelisten som har definerte behov frem i tid. Det kan være unge det blir søkt plass til på en omsorgsbolig 2-3 år frem i tid fordi pårørende vet at det blir et behov da, og noen søker plass på bosenter i god tid fordi de antar at de vil ha et behov på et senere tidspunkt. Vi lar de stå på ventelisten, men plassene tildeles ut fra like kriterier uavhengig av hvor lenge søkeren har stått på venteliste.  Vi har god oversikt over alle som søker om, og venter på, omsorgsbolig eller institusjonsplass. Det gjøres løpende vurderinger daglig på tildeling, basert på den enkeltes behov

Flere på ventelisten har ikke det som defineres som prekære behov, og blir godt ivaretatt av vår ambulerende hjemmetjeneste som reiser hjem til folk. Men på sikt ønsker flere av de hjemmeboende seg over i omsorgsbolig fordi de ønsker tryggheten ved at det finnes fast bemanning der.

Ventelister – tall fra 28. august

Våre tall er fra 28. august, og det er ikke store endringer siden da. Det skilles mellom omsorgsboliger og institusjoner. Omsorgsbolig er heldøgns omsorg, enten i bosenter, bofelleskap eller aktivitetssenter. Her er hjelpebehovet lavere enn i institusjon, og beboere får hjelp etter behov på lik linje med hva hjemmeboende mottar av ambulerende hjemmetjenester. Vi understreker igjen at disse tallene ikke bare inkluderer eldre, men de utgjør majoriteten.

  • 9 personer venter på korttidsopphold

Det handler gjerne om behov for oppfølging eller rehabilitering etter skade eller sykdom. Ofte er det snakk om en overgangsfase mellom sykehus og hjem. Noen av disse blir holdt igjen på sykehuset frem til vi kan tilby en plass fordi de ikke er i stand til å bo hjemme. Andre får oppfølging av hjemmetjenesten i egen bolig der det vurderes som forsvarlig.

  • 3 personer venter på avlastning i form av et enkeltopphold.

Dette er mennesker som ikke har behov fast avlastning, men som ikke kan bo alene hjemme når pårørende for eksempel skal på reise eller lignende. Vi gjør da avtale med pårørende når vi ser at det er muligheter for å gi et avlastningsopphold.

  • 11 personer venter på rullerende avlastning

Rullerende avlastning er fast avlastning på 10 – 14 dager i måneden kombinert med hjemmetjenester de har i egen bolig når de er der. De rullerende avlastningsplassene ved Halsen sykehjem er i ferd med å overflyttes til Fosslia, og vi har en forventet opphoping i en mellomfase.

  • 7 personer venter på langtidsplass ved Halsen sykehjem

En av disse bor hjemme og blir ivaretatt av hjemmetjenesten. De andre seks er ivaretatt på med korttidsplass på henholdsvis Helsehuset og Fosslia. De blir ikke sendt hjem fra korttidsplass før de får langtidsplass.

  • 8 venter på langtidsplass ved Fosslia

Tre av disse bor hjemme og ivaretas av hjemmetjenesten, mens de øvrige er på Helsehuset.

  • 61 som venter på ordinær omsorgsbolig

Disse er ivaretatt hjemme av ambulerende hjemmetjenester. Omsorgsbehovet er svært varierende i denne gruppen, men de fleste har i dag ikke omfattende omsorgsbehov.

  • 11 venter på bokollektiv

Dette er bosenterplasser med forsterket bemanning/ omsorgsnivå. Disse ivaretas gjennom ambulerende hjemmetjenester og i noen tilfeller av rullerende avlastning i påvente av plass.

Ventetiden på en institusjonsplass er i Stjørdal kort sammenlignet med mange andre kommuner med et snitt på 27 dager.