Pressemelding 22. mai 2023: Rapport anbefaler kommuner å utsette avgjørelse om Helseplattformen

Pressemelding 22. mai 2023: Rapport anbefaler kommuner å utsette avgjørelse om Helseplattformen

Pressemelding på vegne av kommunedirektørene på Frosta, Inderøy, Meråker, Snåsa, Steinkjer og Stjørdal: 

– Det er i dag for høy risiko knyttet til både Helseplattformen og alternative løsninger, og kommuner som enda ikke har konkludert bør derfor utsette avgjørelsen. Det er hovedkonklusjonen i en rapport som oppsummerer et prosjekt kommunene Frosta, Inderøy, Meråker, Snåsa, Steinkjer og Stjørdal har gjennomført. Målet er å lage et godt beslutningsgrunnlag før valget av ny journalløsning og løsninger for samhandling om pasienten. 

Rapporten oppsummerer et prosjekt som har pågått siden 2021 hvor helsearbeidere, IT-ansatte, samfunnsvitere, innkjøpere, økonomer, jurister og andre ressurspersoner fra alle nevnte kommunene har deltatt. 

Prosjektet mener det finnes to langsiktige alternativer for kommuner i Midt-Norge: 

  1. Innføre Helseplattformen. Prosjektet vurderer risikoen ved en innføring av Helseplattformen i dag som høy. 
  2. Anskaffe andre løsninger kombinert med bruk av nasjonale e-helseløsninger. Prosjektet vurderer risikoen ved en anskaffelse av alternativer til Helseplattformen i dag som medium til høy.  

Bør ta en avgjørelse i løpet av 2024 

I rapporten pekes det på at dagens løsninger, støttet av noen kompenserende tiltak, vil fungere godt nok frem til kommunene må ta en avgjørelse om hvilket alternativ de skal velge for fremtiden.  

De seks kommunene i prosjektet kan som følge av forsinkelsene i Helseplattformen tidligst innlemmes i løsningen i april/mai 2026. I rapporten anbefales det derfor å bruke dette mulighetsrommet og avvente en beslutning til 2024. På det tidspunktet håper prosjektkommunene at de har mer kunnskap om Helseplattformens kostnader og gevinster. Parallelt vil også andre leverandører ha kommet lengre med sine nye løsninger, noe som gir bedre muligheter for å sammenligne både konseptvalg og prisnivå.

Det er også en forventing om at nasjonale myndigheter i løpet av neste år har tatt et større grep om en løsning for hele landet for samhandling mellom alle tjenesteområdene i helsesektoren.  

Retter krass kritikk til sentrale myndigheter for manglende styring 

I rapporten etterlyses det en sterkere statlig styring i arbeidet med å utvikle en nasjonal løsning for deling av data. Det oppleves som lite sannsynlig at landets kommuner, helseforetak, fastleger og andre helseaktører vil enes om nasjonal samhandling og en helhetlig helsetjeneste uten tydeligere, statlig styring.  

Tilgang til rapporten 

Du finner rapporten her