Floghavre

Floghavre

Floghavre er et ugras som er vurdert som så skadelig for norsk korndyrking at det er underlagt egen forskrift.

Floghavre gjør skade ved å konkurrere med kulturplantene om næring, lys og vann. Det er forbudt å spre floghavre. Floghavre skal bekjempes med tanke på å hindre spredning av ugraset.

Ved kjennskap til eller mistanke om floghavre, skal du straks melde fra til kommunen. Meldingen skal følges av en planteprøve.  

Meldeplikt ved funn av floghavre (mattilsynet.no)

Når du som driftsansvarlig mener å ha utryddet floghavren på hele landbrukseiendommen, kan du varsle kommunen og be om offentlig kontroll det påfølgende året.

Du skal da sende inn et skjema for offentlig kontroll til kommunen. Dersom det ved offentlig kontroll i vekstsesongen, i to år på rad, ikke blir funnet floghavre, skal landbrukseiendommen fjernes fra det offentlige registeret.

Komme ut av floghavreregisteret (mattilsynet.no)

Kontakt

Jannicke Larsen
Rådgiver
E-post
Telefon 40 40 56 59