Pressemelding 11. mai 2022

Pressemelding 11. mai 2022

Ordfører Ivar Vigdenes søker om fritak fra folkevalgt verv.

Stjørdals ordfører Ivar Vigdenes har onsdag 11. mai søkt fritak fra sitt verv som ordfører og medlem av formannskapet.

Her kan du lese ordførerens søknad med begrunnelse for hvorfor han velger å fratre nå.

Til Kommunestyret i Stjørdal

Jeg søker med dette kommunestyret om varig fritak og endelig uttreden fra mitt verv som ordfører og medlem i formannskapet i Stjørdal. Jeg ber videre om tilsvarende fritak fra vervene som representantskapsmedlem i Innherred Renovasjon IKS, representantskapsmedlem i Trondheim Havn IKS, representant i Trondheimsregionen, samt varamedlem til fylkesmøtet i KS da jeg gitt en innvilget søknad anser det formålstjenlig for kommunen at andre innehar disse vervene i fortsettelsen. Jeg ber videre om permisjon fra vervet som kommunestyremedlem i Stjørdal, foreløpig fram til og med 1.september dette år.

Det har vært en stor ære å kunne tjene i vervet som ordfører i Stjørdal kommune siden jeg første gang ble valgt av kommunestyret den 20.juni 2013. Når jeg nå ber om fritak skyldes dette familiære forhold som gjør at jeg finner det uforholdsmessig byrdefullt å kunne stå til videre tjeneste. Jeg er videre av den oppfatning at Stjørdal kommune da best vil være tjent med valget av en ny ordfører, og nye representanter i de tilhørende verv.

Sommeren 2017 ble min kone og jeg foreldre til vårt første barn. Det var en lenge ønsket velsignelse. Svangerskapet var imidlertid ikke uten komplikasjoner. På denne tiden krevde ordførervervet veldig mye av meg, og jeg ga deretter. Det har i ettertid plaget meg at jeg ikke var mer til stede for min kone i den tidsperioden dette skjedde. Svangerskapet endte i en for tidlig fødsel, men det gikk heldigvis bra.

Ved juletider i fjor ble det klart at min kone og jeg venter vårt andre barn. Fysiologiske forhold tilsa allerede da at vi kunne forvente utfordringer også i dette svangerskapet, og tiltagende fram mot termin. Siden jul har min kone vært sykmeldt nærmest i hele perioden. Dette vil også være tilfellet fram til fødsel, og med forventet økende komplikasjoner fram til dette tidspunkt.

Jeg ønsker for egen del ikke en gjentagelse av det som skjedde i 2017. Og på denne bakgrunn finner jeg ikke å kunne utøve vervet som ordfører på en for meg tilfredsstillende måte. Vervet og jobben som ordfører er mer en livsstil enn en jobb, og innebærer optimalt sett mange forpliktelser. Dette såvel på dag, som på kvelds- og helgetid.

Dette er forpliktelser som jeg vil understreke at jeg tidligere har gått til med glede. Å føle at man innfrir egne forventninger til seg selv er også noe av det som gir motivasjon og overskudd til å gjøre en god jobb. Vitende om at helsesituasjonen til min kone svinger og kan være uforutsigbar kjennes det imidlertid hverken tilfredsstillende for meg personlig, eller best for Stjørdal kommune, å fortsette i vervet. Det føles ikke godt å ikke skulle kunne yte det som man ønsker. Og det er da riktig, også overfor kommunens innbyggere, å slippe andre til som kan gjøre det.

I noe tid har det videre vært klart for meg at jeg ikke tenker å stille meg til disposisjon for gjenvalg ved kommunevalget i 2023. Etter å ha vært medlem av kommunestyret siden 2003, og ordfører siden 2013 så vil kommunen være tjent med at noen nye kommer inn. Også personlig finner jeg dette riktig etter å ha viet hele mitt voksne liv til lokalpolitikken og samfunnsutviklingen av Stjørdal.

Hensett til den gjenværende lengden på inneværende kommunestyreperiode, at det er uklart hvor lenge den familiære situasjonen jeg står oppe i vil vedvare, og videre at både ordfører og varaordførervervet på Stjørdal med rette begge er heltidsverv, så finner jeg det på denne bakgrunn riktig å søke varig fritak fra formannskap og som ordfører. Dette er ikke en jobb du med tilfredsstillende resultat kan tre inn i på ubestemt tid. Etter 9 års erfaring som ordfører vet jeg også hvor vanskelig det er å ha hodet andre steder når man først er i denne jobben, selv i ferie/permisjon, og akkurat nå trenger jeg hodet et annet sted.

Jeg inkluderer i søknaden videre vervene som representantskapsmedlem i Innherred Renovasjon IKS, representantskapsmedlem i Trondheim Havn IKS, representant i Trondheimsregionen, samt varamedlem til fylkesmøtet i KS da jeg som nevnt anser det i kommunens interesse fritt å kunne velge noen andre til disse med bakgrunn i mitt fratreden som ordfører. Det bør her sjekkes om noen av valgene er foretatt på ordfører, snarere enn på meg som person. For en ryddig og tilfredsstillende overgang også for den som måtte ta over, foreslår jeg at en positivt innvilget fritakssøknad gjøres gjeldende fra mandag 23.mai kl.09.00.

Med kommunestyrevervet stiller det seg naturlig nok annerledes. Mitt håp, om fritaks- og permisjonssøknaden innvilges, er å kunne gå tilbake til kommunestyrevervet for resten av perioden når den familiære situasjonen, forhåpentligvis, har landet godt og stabilisert seg. Her søker jeg om permisjon fram til og med 15.september, men understreker at dette behovet kan bli forlenget.

Jeg er overbevist om at det er i kommunens beste interesse- og at tiden nå er riktig for å gi stafettpinnen videre. I de krevende tider som nåværende verdenssituasjon anskueliggjør vil jeg avslutningsvis benytte anledningen til å rette en stor takk til alle de som stiller sin kapasitet til rådighet for folkevalgte verv.

 

Stjørdal, 11.05.2022

Ivar Vigdenes, (sign)
Ordfører i Stjørdal kommune