Pressemelding: 17. februar 2023: Foreløpig regnskap: Resultat i tråd med budsjett

Pressemelding: 17. februar 2023: Foreløpig regnskap: Resultat i tråd med budsjett

Stjørdal kommune fikk et resultat i 2022 i tråd med budsjettet i et år preget av et stramt arbeidsmarked, høy prisvekst, økte renter og høy skatteinngang. Det viser foreløpig regnskap.

Det er en utfordring at rettighetsbaserte tjenester, dvs. tjenester og ytelser som bygger på lov og vedtak, tar en stadig større andel av driftsbudsjettet. Det vil tvinge frem politiske avveininger etterfulgt av driftsmessige tiltak i årene fremover. Det er vanskelig å unngå en reduksjon i tjenestetilbudet og tjenestekvaliteten dersom vi skal sette tæring etter næring slik kommuneloven krever.

Omsetning og overskudd

Regnskapet for Stjørdal kommune 2022 viser en samlet omsetning (driftsinntekter) på 2 596 millioner kroner, og et netto driftsresultat på 20 millioner kroner.  Etter bundne (pliktige) overføringer vi må ta, blir det avsatt totalt 16,6 mill. til disposisjonsfondet slik kommuneloven krever.

Et netto driftsresultat på 0,8 % av driftsinntektene er langt lavere enn tidligere år, og er også lavere enn anbefalt minimumsnivå for en kommune som Stjørdal. På den positive siden så har kommunen opparbeidet et bra nivå på disposisjonsfondet (kommunens buffer/egenkapital). Nærmere 80 millioner av fondet ble i 2022 brukt som egenkapital i investeringsprosjekt, og ved årsslutt står fortsatt over 300 millioner på disposisjonsfondet.

Kort forklaring av resultat

Resultatet er bedre enn det som tidligere er forespeilet kommunestyret. Hovedårsaken til det er at skatteinngangen ble høyere enn merforbruket i siste tertial. Det var også en lettelse at det kom på plass en koronakompensasjon på slutten av året.

Det er bekymringsfullt at driftsavviket dekkes av engangsinntekter som den ekstra skatteinngangen er. Merforbruket innenfor velferd er knyttet til rettighetsbaserte tjenester. Rentekostnadene ble også høyere enn budsjett.

Resultatoversikt

Vedtatt resultatkrav er at korrigert netto driftsresultat skal være 1,5 % av inntektene. I 2022 ble dette på 0,4 %.

 Tall i tusen kr

Regnskap 2022 

Regnskap 2021 

Sum driftsinntekter

2 595 676

2 590 394

Sum driftsutgifter

2 582 079

2 454 524

Brutto driftsresultat

13 596

135 870

Resultat finans (renter/avdrag)

-130 612

-107 341

Motpost avskrivninger

136 712

119 691

Netto driftsresultat

19 653

148 219

Netto driftsresultat i %

0,8 %

5,8 %

Netto driftsresultat korrigert NTE og TE (8,7)

10 971

137 719

Netto driftsresultat korrigert %

0,4 %

5,4 %

Overføring disposisjonsfondet

16 557

114 480

Budsjettavvik (avvik overføring disposisjonsfondet)

-1 856

85 300

 

Budsjettavvik

Budsjettavvik

Resultatet (minus er merforbruk) for områdenes netto regnskap i forhold til budsjett fordeler seg slik:
Budsjettavvik
Avvik områdene: Tall
Kommunedirektøren (KD), KDs stab, Økonomi og organisasjon + 3,3 mill
Velferd - 64,9 mill.
Samfunn - 17,0 mill.
Politisk + 0,3 mill.
= SUM avvik drift - 78,3 mill.

Som positivt avvik på området Økonomi og organisasjon kan nevnes Responssenteret som nå omfatter 14 kommuner, og i fjor gikk med 1,5 millioner i overskudd.

Velferd hadde et merforbruk på barnehage på 13,7 millioner,  barnevern 16 millioner, barne- og avlastningstjenesten 21,7 millioner, hjemmetjenester 7,2 millioner, Lillemoen 6 millioner og legeområdet 3,6 millioner. Øvrige enheter hadde et resultat tilsvarende budsjett eller positive avvik.

Samfunn hadde merforbruk innen veg, park og idrett på 7,7 millioner. Innen selvkostområdet (vann og avløp, feiing)  er det et merforbruk på 8,6 millioner på grunn av negative fond.

 Avvik finansområdet:

Avvik finansområdet:
Hva Tall
Pensjon, arbeidsgiver.avg og lønnsavsetniing + 5,4 mill.
Finansforvaltning + 7,0 mill.
Rente- og avdragskostnader - 14,2 mill.
Statstilskudd; integrering, korona, annet + 14,7 mill.
Skatt og rammeoverføringer + 65,4 mill.
= SUM avvik finans + 78,3 mill.

Avviket på finansområdet ble med andre ord likt avviket på driftsområdene. Nærmere forklaringer til avvik vil komme i regnskapssaken som skal legges frem for kommunestyret i mai.

Kommunens investeringer og gjeld

Stjørdal er en kommune i vekst, og har dermed også et relativt høyt investerings- og lånebehov. Investeringsutgiftene var på 490 millioner i 2022. Dette ble blant annet finansiert med 234 millioner i nye lån. Samlet gjeld ved årskiftet var på nesten 3.2 milliarder.

Av store investeringer kan nevnes byggingen av Fosslia omsorgssenter, rehabilitering av Hegra ungdomsskole, kjøp av Husbymyra barnehage, ny brannbil og lift, utbedring av taket i  Fosslia fjellhall og bygging av Hjelseth renseanlegg.

Økt handlingsrom

Utvikling disposisjonsfond (beløp over 210 mill. skal gå til finansiering av investeringer):

Økt handlingsrom
Tall i mill kr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Beholdning 31.12 86 109 119 157 250 364 302
Egenkapital investeringer 0 0 0 0 0 0 0

Netto tilførsel til disposisjonsfondet i 2022 ble på 16,6 milloner etter budsjettert overføring til investeringer på 79 millioner. Tidligere har alle investeringer blitt finansiert med låneopptak. Overskuddet for 2022 muliggjør budsjettert egenfinansiering i 2023 – noe som vil spare kommunen for betydelige renteutgifter.