Pressemelding 18. februar 2022

Pressemelding 18. februar 2022

Foreløpig regnskap 2021.

Meget godt resultat for Stjørdal kommune

Stjørdal kommune har lagt et godt økonomisk grunnlag i forkant av en krevende økonomisk omstilling. Det gode resultatet gjør at vi kan legge betydelig egenkapital inn i både Fosslia omsorgssenter og ny Halsen barneskole og høy gjeld reduseres. Spesielt ga en god skatteinngang et meget godt resultat, men god kostnadskontroll i høst og hittil i år har også gitt resultater. Stillingsstopp og innkjøpsstopp har gitt oss handlingsrom fremover. Videre er det gledelig å meddele at kommunens kraftfond kan vise til betydelig avkastning. 

Regnskapet for Stjørdal kommune 2021 viser en samlet omsetning (driftsinntekter) på kr 2 590 mill. og et netto driftsresultat på kr 148 mill. Etter bundne overføringer blir det avsatt totalt 85 mill. mer enn hva som var forutsatt i forbindelse med utarbeidelsen av budsjett 2022.  Dette gir et betydelig løft i kommunens egenkapital. Midlene vil bli foreslått brukt som egenkapital i planlagte investeringer, og reduserer både rente- og avdragskostnader. Dette vil frigi midler som kan brukes på tjenester til innbyggerne.

Forklaring overskudd

Resultatet er bedre enn det som ble forespeilet kommunestyret i oktober. Hovedårsaken er at skatteinngangen ble 64 mill. høyere enn hva som ble lagt til grunn i statsbudsjettet for 2021 (opprinnelig budsjett). Det solide resultatet skyldes blant annet kostnadstilpasninger, lavere netto finanskostnader, god avkastning på likviditet, lavere lønns- og pensjonskostnader og økte statstilskudd pandemi. Fravær av negative økonomiske overraskelser gjør at det nå igjen kan meldes om et meget godt resultat. Dette gir et godt grunnlag for videre drift, samtidig som kommunen får økt egenkapital for investeringer fremover.

Resultatoversikt

Vedtatt resultatkrav er at korrigert netto driftsresultat skal være 1,5 % av inntektene. I 2021 ble dette på 5,4 %.

 Tall i tusen kr

Regnskap 2021 

Regnskap 2020 

Sum driftsinntekter

2 590 394

2 313 352

Sum driftsutgifter

2 454 524

2 185 808

Brutto driftsresultat

135 870

127 557

Resultat finans (renter/avdrag)

-107 341

-111 093

Motpost avskrivninger

119 691

118 022

Netto driftsresultat

148 219

134 487

Netto driftsresultat i %

5,8 %

5,8 %

Netto driftsresultat korrigert NTE (7,8) og SIO (2,7)

137 719

79 387

Netto driftsresultat korrigert %

5,4 %

3,4 %

 

 

 

Budsjettavvik – ekstra overføring disposisjonsfond/inv.fond

85 300

45 300

 

Budsjettavvik

Resultatet (minus er merforbruk) for områdenes netto regnskap i forhold til budsjett fordeler seg slik:

Avvik områdene:

KD, økonomi og organisasjon        + 4,1 mill.
Velferd                                            - 0,7 mill.
Samfunn                                        +6,0 mill.
Politisk                                           + 1,3 mill.
= SUM avvik drift (etatene)           + 10,7 mill.

SIO-prosjektet budsjetterte en avsetning på 40 mill. til fond i 2021. Av regnskapstekniske årsaker knyttet til premieavvik, og i tråd med SIO-forsøkets regelverk, ble denne avsetningen kun 2,7 mill. Dette medførte samtidig at velferdsområdets resultat ble tilsvarende bedre og mer positivt enn prognosene i høst.

Avvik finansområdet:

Pensjon, arb.g.avg og lønnsavsetn. + 7,2 mill.
Finansforvaltning                            +4,3 mill.
Rente- og avdragskostnader          +2,7 mill.
Statstilskudd (Korona)                    + 4,0 mill.
Skatt og skatteutjevning                + 56,4 mill.
= SUM avvik finans                        +  74,6 mill.

Nærmere forklaringer til avvik vil komme i regnskapssaken som skal legges frem for kommunestyret.

Kommunens investeringer og gjeld

Stjørdal er en kommune i vekst og har dermed også et relativt høyt investerings- og lånebehov. Investeringsutgiftene var på 456 mill. i 2021. Dette ble blant annet finansiert med 310 mill. som bruk av lån. Av store investeringer i 2021 kan nevnes Fosslia omsorgssenter, Hegra ungdomsskole og Hjelseth renseanlegg.

Økt handlingsrom

Utvikling disposisjonsfond (beløp over 210 mill. skal gå til finansiering av investeringer):

Tall i mill kr

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

Beholdning 31.12

86

 109

  119

   157

250

362

212

Egenkapital investeringer

0

0

0

0

19

0

160

 

I henhold til ny kommunelov, er overskuddet for 2021 allerede tilført disposisjonsfondet. Netto tilførsel til disposisjonsfondet i 2021 ble på hele 112 mill. Tidligere har alle investeringer blitt finansiert med låneopptak. Overskuddet for 2021 muliggjør ytterligere egenfinansiering av nye investeringsprosjekt som på sikt redusere kommunens kapitalkostnader. Totalt vil vi nå kunne bruke 160 mill. til å redusere bruk av lån i 2022. En nærmere analyse av regnskapet og avvikene vil bli gjort ved utarbeidelse av kommunens årsmelding for 2021.

Kontaktperson:
Roar Størset, kommunalsjef økonomi og finans