Pressemelding 5. mai 2022

Pressemelding 5. mai 2022

Livskvalitet: Andelen unge i Stjørdal som er fornøyde med lokalmiljøet og trives på skolen er lavere enn landsgjennomsnittet 

En rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at andelen som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt er lavere i Stjørdal enn i landet som helhet. Samtidig ser vi at andelen unge som er fornøyde med lokalmiljøet og trives på skolen er lavere enn landsgjennomsnittet, og vi har en signifikant høyere andel på uførepensjon sammenlignet med resten av landet. 

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserer årlige folkehelseprofiler for kommunene, og i 2022 er temaet «livskvalitet». God livskvalitet er en verdi i seg selv, og fremmer god helse, sunne levevaner og motstandskraft i møte med belastninger. Mange faktorer påvirker livskvaliteten vår, bl.a. økonomi, utdanning, boforhold, deltakelse i samfunnet, helse, trygghet, fellesskap, levevaner og påvirkningsmuligheter.  

I Norge øker livskvaliteten med alder frem til vi når 70-årene. Da den begynner å falle. En ny trend vi ser er at de unge er mindre fornøyde, mer ensomme og mer bekymret enn de eldre. Grupper som har økonomiske vansker, som står utenfor arbeidslivet, som har dårlig helse, eller som opplever å ha få å støtte seg til, har dårligere livskvalitet enn andre. Disse risikofaktorene opptrer ofte samtidig, og går da særlig ut over livskvaliteten. 

Oppsummering av folkehelseprofilen for Stjørdal  

  • Andelen som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er lavere enn i landet som helhet (selv om andelen har økt jevnt de siste 5 årene) 
  • Andelen som gjennomfører videregående opplæring er ikke signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet 
  • MEN: Andelen med videregående opplæring (eller høyere) er signifikant lavere enn landsgjennomsnittet 
  • Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er fornøyde med lokalmiljøet og at de trives på skolen, er lavere enn landsgjennomsnittet 
  • Andelen som mottar uførepensjon er signifikant høyere enn landsgjennomsnittet 
  • Andelen unge med psykiske helseplager har økt de siste 10 årene, men er ikke signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet 

Funnene i FHI sin rapport stemmer godt overens med våre egne funn fra «Oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer i Stjørdal, 2020». De politisk vedtatte satsningsområdene for folkehelsen i Stjørdal vil i høy grad kunne bidra til bedre livskvalitet hos innbyggerne: 

  1. Styrke psykisk helse i befolkningen 
  2. Forebygge frafall i hele utdanningsløpet (fra barnehage til videregående opplæring), fritidsaktiviteter og i arbeidslivet 
  3. Helsefremmende oppvekstsvilkår for alle 

Stjørdal kommune har virkemidler til å skape et samfunn som fremmer livskvalitet, gjennom planlegging og tiltak, der satsningsområdene brukes aktivt. Derfor er det viktig at vi legger disse til grunn der vi kan.  

Les hele Folkehelseprofilen for Stjørdal 2022. (PDF, 2 MB)