Pressemelding - Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

Pressemelding - Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

Forslaget til budsjett 2022 og økonomiplan frem mot 2025 er sterkt preget av at Stjørdal kommune mister store inntekter fra SIO-prosjektet. Budsjettet har allikevel en klar retning hvor velferdsområdet prioriteres.

Avtroppende regjering la frem et statsbudsjett den 12. oktober som for oss overraskende avvikler SIO-prosjektet (Statlig finansiering av omsorgstjenester) allerede fra 2022. Det medfører i korte trekk at Stjørdal kommune mister omlag 60 millioner kroner i statlige inntekter fra og med 2022, og hvis dette blir stående får vi en svært krevende situasjon. Vi må da straks vurdere alle virksomhetsområdene i det videre arbeidet med å tilpasse oss situasjonen, og kommunedirektøren foreslår en fullstendig gjennomgang og ny ekstrabehandling av budsjett- og økonomiplanen allerede i mars 2022.

Foreslår betydelig reduksjon av overskuddet i 2022

For å sikre forsvarlig kvalitet på tjenestene frem til vi får stabilisert driften uten SIO-midlene, foreslår kommunedirektøren å redusere overskuddet i 2022 til nærmere null, fra forventet om lag 100 millioner i netto driftsresultat i 2021 til ca. 6 millioner i 2022. Vi ser ingen annen utvei nå med bortfall av SIO fra 2022, men mener dette er høyst forsvarlig takket være en god økonomistyring over mange år i Stjørdal kommune.

Kommunedirektøren vurderer kommunens økonomiske situasjon som robust. Stjørdal kommunes disposisjonsfond vil være på ca. 290 millioner kroner neste år. Derfor er det ikke bare nødvendig, men også forsvarlig, å trekke ned resultatet betydelig i 2022. Med en slik plan kan vi fra og med nå og hele neste år planlegge og gjennomføre tiltak for å stabilisere økonomien etter SIO.

 

Velferdsområdet prioriteres

Vi legger til grunn at inntektene blir jevnt på ca. 2,3 milliarder pr år i perioden. Forslaget innebærer betydelige nyinvesteringer på totalt over kr 1,3 milliarder frem mot 2025 innenfor prioriterte områder. Vi kan nevne at vi foreslår gjennomføring av store byggeprosjekter som for eksempel ny Halsen barneskole, sluttføring av Fosslia omsorgssenter, alternativ vannforsyning og høydebasseng og ikke minst bygging av omsorgsboliger på Lillemoen.

Budsjettet viser en klar prioritering ved at vi styrker velferdsområdet, noe som anses som svært nødvendig. Det legges opp til nye årsverk som fordeles på skole, barnehage, helse/ omsorg og i vår nye sektor «Forebygging og mestring» blant annet for å sikre en god Barnevernsreform.

Klima og miljø

Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak. Tiltak skal som hovedregel finansieres via hovedområdenes egne budsjetter, men i tillegg foreslås det at det settes av 3,5 millioner årlig for ytterligere tiltak. Det skal også søkes på eksterne prosjektmidler. Stjørdal har mål om å redusere de direkte klimagassutslippene med 58 % i 2030 sammenlignet med 2009. Dette betyr at vi fram mot 2030 skal redusere klimagassutslippene med 70 126 tonn.

Hovedtallene

Tabellen nedenfor viser hovedtallene fra fremlagte forslag til budsjett og økonomiplan 2022-2025 (mill.kr):

 

Kontaktinformasjon­­­

Spørsmål kan stilles til: Kommunalsjef Roar Størset, roar.størset@stjordal.kommune.no eller kommunedirektør Tor Jakob Reitan, tjr@stjordal.kommune.no


Stjørdal, 25. oktober 2021