Retningslinjer for bruk av ild utendørs

Retningslinjer for bruk av ild utendørs

Bålbrenning i skog og utmark

Uforsiktig omgang med ild, som blant annet bålbrenning og grilling, er den hyppigste årsaken til skogbrann. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet, men også gnister fra jernbane og kantslått langs vei fører til skogbranner. Den eneste naturlige kilde til skogbrann er lynnedslag.

Bålbrenning på innmark

Det å gjøre opp bål på innmark er tillatt under visse forutsetninger. Brann- og redningssjefen, etter delegert vedtak fra kommunestyre, kan likevel legge ned et generelt forbud dersom forholdene skulle tilsi det, eksempelvis i tørkeperioder og/eller ved ekstreme vindforhold. Under er et utdrag fra Forskrift om brannforebygging vedrørende bruk av ild utendørs. 

I Stjørdal, Selbu og Meråker kommune finnes det friområder som er tilrettelagt for grilling og bål. Her er en oversikt over friområdene i Stjørdal kommune. Bålbrenning skal utføres på en forsvarlig måte og bålet skal slokkes når man er ferdig.

Bålbrenning skjer på eget ansvar, og brann- og redningstjenesten oppfordrer sterkt til å følge disse rådene for sikker bålbrenning:

Melding om bruk av ild utendørs

Kontakt

Værnesregionen brann- og redningstjeneste
Telefon 74 83 38 50