Retningslinjer for bruk av ild utendørs

Retningslinjer for bruk av ild utendørs

Bålbrenning i skog og utmark

Uforsiktig omgang med ild, som blant annet bålbrenning og grilling, er den hyppigste årsaken til skogbrann. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet, men også gnister fra jernbane og kantslått langs vei fører til skogbranner. Den eneste naturlige kilde til skogbrann er lynnedslag.

Bålbrenning på innmark

Det å gjøre opp bål på innmark er tillatt under visse forutsetninger. Brann- og redningssjefen, etter delegert vedtak fra kommunestyre, kan likevel legge ned et generelt forbud dersom forholdene skulle tilsi det, eksempelvis i tørkeperioder og/eller ved ekstreme vindforhold. Under er et utdrag fra Forskrift om brannforebygging vedrørende bruk av ild utendørs. 

I Stjørdal, Selbu og Meråker kommune er det laget forhåndsgodkjente grill- og bålplasser. Servicetorget kan kontaktes for mer informasjon om hvor disse befinner seg. Bålbrenning skal utføres på en forsvarlig måte og bålet skal slokkes når man er ferdig.

Bålbrenning skjer på eget ansvar, og brann- og redningstjenesten oppfordrer sterkt til å følge disse rådene for sikker bålbrenning:

Melding om bruk av ild utendørs