Årsavgifter - vann og avløp 2023

Årsavgifter - vann og avløp 2023

Årsavgifter for vann og avløp er vedtatt i kommunestyret 15.12.2022 i sak 109/22 og gjelder fra 01.01.2023.

Alle priser er inkludert 25 % mva.

Årsavgiften for vann og avløp betales over 2 terminer med forfall i april og oktober:

  • 1. termin med forfall i april gjelder fra 1. januar til og med 30. juni.
  • 2. termin med forfall i oktober gjelder fra 1. juli til og med 31. desember.

Avgiften for bebygd eiendom innkreves fra og med måneden etter at innflytting skjer eller brukstillatelse kan gis.

For påkobling av vann etter avstenging i henhold til vann- og avløpsforskriftene, betales en avgift på kr. 428,-. Denne satsen benyttes når avstengingen/påkoblingen skjer etter anmodning/søknad fra den avgiftspliktige. 

Økte kommunale avgifter i 2023

Se beregninger og eksempler på hvilke utslag økningen av de kommunale avgiftene i 2023 utgjør. (PDF, 184 kB)

Boliger uten vannmåler

Avgift er oppgitt per hytte/leilighet/bolig over 75 m² og under 75 m².

Årsavgift vann og avløp
Beskrivelse Vann pr. hytte, leilighet over 75 m² Kloakk pr. hytte leilighet over 75 m² Vann pr. hytte, leilighet under 75 m² Kloakk pr. hytte leilighet under 75 m²
Fastavgift 2 237,50 2 846,25 2 237,50 2 846,25
Forbruksavgift 3 437,50 5 937,50 2 062,50 3 562,50
Sum 5 675,00 8 783,75 4 300,00 6 408,75

Stipulert forbruk

Fastavgift og forbruksavgift baseres på stipulert forbruk og pris per m³.

  • Boenhet over 75 m² = 250 m³
  • Boenhet under 75 m²= 150 m³

Annen bebyggelse uten vannmåler

Avgift er oppgitt per eiendom med stipulert forbruk etter BRA per m².

Annen bebyggelse uten vannmåler
Beskrivelse Vann Kloakk
Fastavgift 2 237,50 2 846,25
Forbruksavgift per m² 46,25 86,25
Brakkerigg/andre bygg 2 190,00 3 511,25

For gårdsbruk uten vannmåler betales tilleggsavgift til bolig etter areal:

Gårdsbruk uten vannmåler
Beskrivelse Vann
Gårdsbruk under 50 Daa 4 402,50
Gårdsbruk mellom 50 og 100 Daa 6 585,00
Gårdsbruk over 100 Daa 7 698,75

Avgiften reduseres med 50 % for gårdsbruk uten husdyr.

Boliger med vannmåler

Du anskaffer og bekoster selv din(e) vannmåler(e), som installeres og vedlikeholdes etter kommunens anvisning. 

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på enhetspris.

Enhetspris

  • Enhetspris for vann: 13,75 kr/m³
  • Enhetspris for avløp: 23,75 kr/m³

Målt forbruk

Fastavgift ved bruk av vannmåler:

Fastavgift ved bruk av vannmåler
Forbruk (m³) Fastavgift vann Fastavgift kloakk
0 - 299 2 237,50 2 846,25
300 - 599 4 486,25 5 696,25
600 - 1999 14 931,25 18 996,25
2000 - 5999 44 800,00 56 981,25
6000 - 9999 74 665,00 94 970,00
over 10000 112 004,00 142 450,00

Forbruksavgiften baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris per m³. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må du dokumentere.

Forbruksavgift ved bruk av vannmåler:

  • Vann: kr 13,75 x målt forbruk per m³
  • Avløp: kr 23,75 x målt forbruk per m³

Midlertidig bruk av vann og avløp

Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet.