Det finnes hjelp for deg som sliter psykisk!

Det finnes hjelp for deg som sliter psykisk!

I det siste er det skapt et inntrykk av at det i sommer ikke har vært noen tilbud til barn og unge som sliter psykisk. Det er ikke riktig, og vår bekymring er at noen nå skal unnlate å be om hjelp fordi de tror at det ikke finnes ledig kapasitet.

Det finnes ulike former for hjelp å få fra mange instanser inkludert kommunen din. Vi som representerer kommunen er derimot ydmyke for det faktum at vi kan bli bedre, og skal også i fortsettelsen utvikle våre tjenester og gjøre dem enda bedre kjent for alle som trenger oss.    

Vi skal tåle konstruktiv kritikk og vi vil gjerne delta i debatten om tilbudet mennesker med psykiske utfordringer får. Er vegen inn til hjelp for tung å gå? Fanger vi opp de som trenger det mest? Hvordan følger vi opp godt nok når kriteriene for behandling i spesialisthelsetjenesten ikke er oppfylt, men det allikevel er behov for hjelp? Dette er spørsmål vi kontinuerlig jobber med. 

Vi må stå sammen – oppgavene løser vi ikke alene 

I Stjørdal er det en økende etterspørsel etter tilbud til mennesker som sliter psykisk eller på andre måter slik vi også ser i resten av landet. Som et eksempel har ungdomskontakten alene til enhver tid rundt 60 ungdommer under oppfølging. Vi jobber kontinuerlig med tjenesteutvikling, utvidelse av eksisterende tilbud og bedre ressursutnyttelse for å imøtekomme økningen. Men arbeidet med å ivareta folks psykiske helse er en stor oppgave vi ikke klarer alene. Vi er helt avhengige av et fortsatt godt samarbeid med foresatte, slekt og venner, arbeidsgivere og ikke minst frivillige organisasjoner som idrettslag, Røde kors, Sanitetsforeningen etc.  

Hvilke tilbud finnes i Stjørdal? 

Kommunens tilbud består blant annet av Rask psykisk helsehjelp, skolehelsetjenesten, helsestasjonen for ungdom, fastleger, psykologtjeneste, samtaletilbudet «En som lytter», og det gruppebaserte tilbudet «Mestringskurs for ungdom».  

I tillegg har kommunen et etablert familieteam hvor foreldre kan få veiledning, og flere fritidsarenaer med trygge voksne som for eksempel Ungdomskontakten og Carbon fritidsklubb. Psykososialt kriseteam som bistår mennesker i akutte kriser, prosjektet Comeback som hjelper unge tilbake til skole og arbeid og Fraværsteamet er andre eksempler. 

Gjennom sin 24/7 tjeneste treffer politiet jevnlig personer med psykiske utfordringer og lidelser. Bare i Stjørdal kommune har politiet om lag 130 oppdrag i året innenfor denne kategorien, og vi har gode rutiner for hvordan disse skal følges opp og settes i kontakt med helsevesen eller andre oppfølgingstjenester. Befolkningens, og særlig ungdommens oppvekst og leveforhold, er fast tema i politiråd og danner grunnlag for felles prioriteringer og satsninger. 

Hvordan kan du få hjelp? 

Dersom du eller noen du kjenner trenger hjelp, kjenner helsepersonell tilbudene og kan veilede til riktig tjeneste. Du kan også kontakte Velferdsveiledningen i kommunen dersom du er usikker på hvor du skal henvende seg. 

Mennesker med uavklarte eller alvorlige psykiske problemer kan via lege, psykolog, PPT eller barnevern bli henvist videre til spesialhelsetjenesten, og ved akutte tilfeller er legevakten åpen 24 timer i døgnet. 

Søk hjelp! 

Til slutt vil vi oppfordre alle som sliter med vonde tanker om å oppsøke hjelp. Snakk med familie, en god venn eller andre du har tillit til, eller oppsøk skolehelsetjenesten, legen din eller andre. Det finnes hjelp å få. 

Tor Jakob Reitan, Leif Edvard Vonen, Per Ivar Olsen 

Kommunedirektør Kommuneoverlege Politistasjonssjef 

Nyttige lenker 

Psykisk helse for barn og unge 

Psykisk helse for barn og unge - Stjørdal kommune (stjordal.kommune.no) 

Psykisk helse for voksne 

Psykisk helse for voksne - Stjørdal kommune (stjordal.kommune.no)