Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og flyktninger

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og flyktninger

Voksne innvandrere med en oppholdstillatelse som danner grunnlag for varig oppholdstillatelse, har rett og/eller plikt til å gjennomføre 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

1. januar 2012 ble timeantallet for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere utvidet fra 300 til 600 timer. Opplæringen er inndelt etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap:

  • Spor 1 for personer med liten eller ingen skolegang
  • Spor 2 for personer med barneskole/grunnskole eller videregående skole fra hjemlandet
  • Spor 3 for personer med høyere utdanning fra hjemlandet og undervisningen har rask progresjon

Vi kan også tilby 50 timer kurs i samfunnskunnskap etter behov.

Integreringsloven

For mer informasjon om norsk og samfunnskunnskap kan du lese mer på kompetansenorge.no

Søknadsskjema for nybegynnere med rett og plikt til norskopplæring

Prøver

Datoer for norskprøver, samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven kan du lese om på kompetansenorge.no. Ved behov for mer informasjon om prøvene, ta kontakt med Stjørdal Voksenopplæringssenter

Fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Innvandrere som omfattes av rett og/ eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan i visse tilfeller søke om fritak fra denne plikten. Du kan søke om fritak hvis du kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk og samfunnskunnskap.

Søknad om fritak fra opplæring i norsk og/eller samfunnskunnskap 

Fritak fra plikt til å avlegge prøver

Personer som har deltatt i eller gjennomført opplæring i norsk, kan søke om fritak fra plikten til å avlegge avsluttende prøve dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det, jf. § 20 i Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Behandlingstid for søknad om fritak er vanligvis 3 uker.

Søknad om fritak fra avsluttende prøve

B2 - norskopplæring

Stjørdal Voksenopplæringssenter har for tiden ikke tilbud om opplæring opp mot B2 norsk nivå.

Ved behov for informasjon, ta kontakt med Stjørdal Voksenopplæringssenter.