Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger

Integreringsenheten har ansvar for å bosette de flyktningene som får tilbud om bosetting i Stjørdal.

Det er kommunestyret som vedtar hvor mange flyktninger Stjørdal kommune skal bosette hvert år. Kommunestyret fatter vedtak om dette etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 

Bosettingsarbeidet innebærer:

  • fremskaffelse av egnet bolig og etablering av nødvendig utstyr før ankomst
  • hjelp til økonomisk sikring
  • praktisk veiledning i hverdagen i samarbeid med andre tjenester 
  • hjelp til selvstendiggjøring

Noen flyktninger har kommet til Norge som asylsøkere og har bodd på asylmottak frem til Utlendingsdirektoratet (UDI) har behandlet søknaden deres. Andre kommer direkte fra flyktningleir i utlandet og kalles overføringsflyktninger (kvoteflyktninger). De har fått søknaden sin fremmet av FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR), så er det UDI som bestemmer hvem som får komme til Norge. Vi bosetter både asylsøkere og overføringsflyktninger.

IMDi har anmodet Stjørdal kommune om å bosette 165 flyktninger i 2022, og kommunestyret har fattet vedtak om at kommunen sier ja til å bosette dette antallet. På grunn av krigen i Ukraina er tallet mye høyere enn hva det har vært de siste årene.

Bosettingsvedtak de siste 3 årene

  • 2021: 30 flyktninger
  • 2020: 28 flyktninger
  • 2019: 25 flyktninger

Les mer om bosetting av flyktninger på IMDi sine nettsider her.