Halsen sykeheim

Halsen sykeheim

Halsen sykeheim har 56 plasser fordelt på 2 avdelinger. Institusjonen ligger i Husbyvegen 18, øst for Stjørdal sentrum og kort avstand fra E14.

Tjenester

Halsen sykeheim gir en helhetlig omsorg i heldøgns opphold, behandling og pleie som ikke behøver å skje i sykehus, men som allikevel krever mer helsefaglig innsats enn det som er praktisk mulig eller forsvarlig å yte i pasienten eget hjem. Det er viktig at beboerne skal oppleve en trygg hverdag, preget av trivsel og livskvalitet. Sykehjemmet er sertifisert som livsgledehjem. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning som sikrer at de psykososiale behovene til beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg ivaretas systematisk.
 

Visjon

Sammen for en god dag.

Vi har god sykepleiefaglig kompetanse og tilsynslege 2 dager pr uke. Sykeheimen har 90 ansatte fordelt på 50 årsverk.

Sykeheimen har en aktiv pårørendeforening som samarbeider godt med ansatte og bidrar til trivsel/kvalitet.

Det er opprettet HMS-team på institusjonen med virksomhetsleder, verneombud, tillitsvalgte og avdelingsledere som har månedlige møter.

 

Slik søker du

Du søker plass ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

 

Kontakt

Halsen sykeheim
Telefon +47 74 80 44 50
Monika Renå Rønsåsbjørg
Leder
E-post
Telefon +47 74 80 44 50

Adresse

Husbyvegen 18, 7500 Stjørdal