Kommunal utleiebolig

Kommunal utleiebolig

Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo.

Vi vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Søk om leie av kommunal bolig


For å kunne behandle din søknad, er det nødvendig med følgende dokumentasjon som skal legges ved:

 • Dokumentasjon på inntekter (lønnsslipper, pensjon, sosialstønader og bidrag osv.)
 • Siste tilgjengelige selvangivelse
 • Leiekontrakt og eventuell oppsigelse dersom du leier bolig i dag
 • Bekreftelse på sosiale eller medisinske forhold som har betydning for bosituasjonen.

 Generell informasjon:

 • Tildeling skjer ut fra en skjønnsmessig vurdering og på grunnlag av gjeldende retningslinjer.
 • Ordningen er behovsprøvd.
 • Kommunal utleiebolig prioriteres primært til vanskeligstilte boligsøkere som selv er uten mulighet til å skaffe seg alternativ bolig.
 • Søker må ikke ha inntekt og formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe bolig.
 • Må være fylt 18 år.
 • Som hovedregel så skal du ha vært folkeregistrert i kommunen de siste 2 årene.
 • Det tas sikte på å ta kontakt med deg/dere innen 3 uker.
 • Vanligvis må man møte for en samtale.