Pressemelding 22. januar 2022

Pressemelding 22. januar 2022

Stjørdal kommune har fått tildelt MNOK 2,293 i statlige midler som skal brukes i en kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Dette er sjette runde med midler til den lokale kompensasjonsordningen fra Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd. Tilskuddet skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i de lokale bedriftene. 

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen rettes mot lokale virksomheter.  

  • Virksomheter innenfor Reiselivs- arrangements- og serveringsnæringene er berettiget til støtte i denne runden 
  • Tap og/eller ekstrakostnader som grunnlag for søknadssum skal dokumenteres 
  • Virksomheter som er en del av et større konsern, må oppgi dette i søknaden 
  • Det kan kun søkes støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted i Stjørdal kommune 
  • Det kan søkes kompensasjon for 2.halvår 2021 og januar 2022 i denne runden 

Ut fra det totale antall søknader vil det bli beregnet et maksbeløp, og eventuelt en prosentvis avkortning av søknadsbeløpet. 

Det er viktig at søker leser informasjon om hvilke opplysninger/dokumentasjon som må følge søknaden. Se kommunens hjemmeside for ytterligere opplysninger. 

SØKNADSFRIST 31. JANUAR 2022.