Individuell plan og koordinator

Individuell plan og koordinator

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du rett til en individuell plan. Med langvarige menes normalt lengre enn to år. Når vi snakker om koordinerte tjenester, betyr det to eller flere tjenester som vi har behov for å koordinere. 

Individuell plan

Målene dine skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt når vi skal lage planen. Hvis du ønsker det kan også dine pårørende delta. 

Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy når vi skal koordinere tjenestetilbudet ditt. Du vil ikke få flere tjenester når du har en individuell plan. Planen kan gjøre det lettere for deg å holde oversikt over tjenestene du har, hvilke mål du har for fremtiden og hvordan du skal oppnå

Koordinator

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du også rett til en koordinator i kommunen. Koordinatoren skal være din faste kontaktperson for alle tjenestene dine, og sørge for å følge deg opp.

Han eller hun skal også sørge for at tjenestene dine blir koordinert, og skal sikre at dere har framdrift i arbeidet med individuell plan. 

Du har fortsatt rett på en koordinator, selv om du ikke ønsker å ha en individuell plan.

Søk om individuell plan og koordinator

På  Værnesregionen forvaltningskontors hjemmesider finner du søknadskjema og informasjon om hvordan du søker om helse og omsorgstjenester. 

Forvaltningskontoret tar imot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende.