Korttidsopphold

Korttidsopphold i Stjørdal Helsehus

Formålet med oppholdet

  • Å gjenvinne/opprettholde funksjonsnivå etter sykdom/skade
  • Medisinsk vurdering, avklaring og behandling
  • Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
  • Forebygge slik at bruker skal kunne fortsette å bo i egen bolig så lenge som mulig og behovet for langtidsopphold i institusjon kan utsettes og forebygges.

Hvem kan søke?

  • Pasienter som for en tidsavgrenset periode trenger døgnkontinuerlig observasjon - utredning - oppfølging og behandling (herunder lindrende behandling).
  • Ved behov for observasjon og vurdering må det først avklares om behovet er av en slik art at nødvendig helsehjelp må gis av spesialisthelsetjenesten.
  • All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), helsetilstand, og etter individuell vurdering av behov for også søkers ressurser og brukermedvirkning vektlegges. 

Hva koster det?

Oppholdet koster 193 kroner per døgn (2024).

Artikkelliste