Rehabiliteringsopphold

Rehabiliteringsopphold i Stjørdal Helsehus

Rehabilitering er å bidra til at du opprettholder eller forbedrer ditt funksjonsnivå.

Det innebærer relæring/opptrening av funksjoner, men også tilrettelegging av bolig, hjelpemidler, ernæring, sosial trening, hverdagsaktiviteter og mye mer.

Tjenestens omfang og nivå vil bli tilpasset ditt funksjonsnivå og/eller helsetilstand. Vi samarbeider tett med andre tjenester i kommunen.  Hjemmesykepleien, fysio- og ergoterapitjenesten, Forvaltningskontoret og eventuelt andre tjenester vil settes inn med tanke på å gjøre overgangen til hjemmet så sømløst som mulig.  

Det er helt nødvendig at hele støtteapparatet arbeider mot samme mål. 

Den viktigste i en rehabiliteringsfase er pasienten selv. Det fokuseres på rehabiliteringspotensiale og egenmotivasjon. 

Hva koster det?

Oppholdet koster 193 kroner per døgn (2024).

Formålet med oppholdet  

Døgnrehabilitering skal bidra til at du skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet. Døgnrehabilitering tilbys personer som har behov for rehabiliteringstjenester som ikke kan ivaretas i hjemmet. Det kan være personer med:

 • stort hjelpebehov
 • behov for intensiv innsats
 • har medisinske komplikasjoner eller
 • at det er vanskelig å utføre rehabilitering i hjemmet på grunn av forhold knyttet til boligens utforming

Fokusområder 

 • Kroppsfunksjon og struktur 
 • Medisinske forhold knyttet til somatisk og psykisk helse 
 • Fysisk, psykisk og kognitiv fungering 
 • Språk, kommunikasjon og sansefunksjoner 
 • Generell allmenntilstand 
 • Daglige aktiviteter 
 • Evnen til å utføre daglige gjøremål 
 • Deltagelse 
 • Hjem, familie, venner, jobb og fritid 
 • Omgivelser og miljø 
 • Sosiale og fysiske omgivelser 

Hos oss forsøker vi å etterleve dette og har ansatt fysioterapeut på avdelingen som vil få hovedansvaret for rehabiliteringen sammen med legen og sykepleiefaglig personell. Ergoterapeut er med i vårt tverrfaglige team og deltar i planleggingen og utførelsen av pasientens opptrening.  

Ved moderat funksjonssvikt kan rehabiliteringen i utgangspunktet være hjemmebasert, men ved behov kombineres med kortvarig(e), intensiv(e) døgnrehabilitering. Kun døgnrehabilitering kan være å foretrekke hos pasienter med moderat funksjonssvikt ved f. eks. bygningsmessige utfordringer i hjemmet, personlige faktorer, multimorbiditet og pårørende situasjonen. 

Ved alvorlig funksjonssvikt bør rehabiliteringen kun være døgnbasert da pasientene som regel trenger bistand fra rehabiliteringspersonellet flere ganger daglig for å oppnå fremgang 

 • å kartlegge utfordringene med selvhjulpenhet (basalt: forflytning, av- og påkledning, spising, toalett). 
 • å utforme en individuelt tilpasset rehabiliteringsplan basert på kartleggingen og oppnåelige mål. 
 • å ha et kontinuerlig fokus på målsettingen om å komme tilbake til hjemmet med størst mulig grad av selvhjulpenhet. 
 • at det tverrfaglige teamet, i samarbeid med pasient og evt. pårørende, fortløpende evaluerer utviklingen og tilpasser tiltakene.  

Artikkelliste