Gårdskart AR5

Gårdskart AR5

Gårdskart viser arealressurser og arealtall for den enkelte landbrukseiendom.

Det er ikke egne kart, men satt sammen av informasjon fra flere kilder. En viktig funksjon til gårdkartene er å vise hvor mye dyrkamark som er registrert på landbrukseiendommene. Med dyrkamark menes fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeiter. Arealer markert som dyrkamark i gårdskartene kan være grunnlag for søknad om produksjonstilskudd.

Gårdskart

Gårds- og bruksnummer for landbrukseiendommen hentes fra grunneiendomstabellen i Landbruksregisteret. Endringer kommunen gjør i Landbruksregisteret, vil være synlig i gårdskartet neste dag.

Eiendomsgrenser for den/de eiendommene man søker på hentes fra Matrikkelen. Endringer kommunen gjør i eiendomskartet i Matrikkelen, vil være synlig i gårdskart samme dag.

AR5 står for arealressurskart i målestokk 1:5000. AR5 er detaljert, nasjonalt heldekkende datasett og den beste kilden til informasjon om landets arealressurser. Datasettet deler inn landarealet etter arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold.

Markslag i AR5 hentes fra NIBIO. Endringer kommunen gjør rett i sentral AR5-base vil være synlige i gårdskart påfølgende uke.

Dersom du oppdager feil i Gårdskartene oppfordrer vi deg til å melde i fra til oss innen 1. juli, slik at vi kan rette dem opp til inneværende års produksjonstilskuddssøknad.
 

Kontakt

Jannicke Larsen
Rådgiver
E-post
Telefon 40 40 56 59