Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Her er en oversikt over kontaktpersoner på området landbruk med noen av ansvarsområdene til hver enkelt. 

Arild Moen

Fagansvarlig landbruk og naturforvaltning. 

For spørsmål om regionalt miljøtilskudd, landbruksplan og motorferdsel i utmark ta kontakt med Arild.

 

Knut Krokann

Ansvarsområder: Fradeling og omdisponering etter jordloven, konsesjon, boplikt etc.

 

Jannicke Larsen

Ansvarsområder: Produksjonstilskudd i jordbruket, avløsning ved sykdom og fødsel mv., tilskudd til produksjonssvikt, driveplikt, autorisasjonsbevis sprøyte-/gnagermidler, produsentnummer, jordleie, AR5, floghavre etc.

 

Maria Hårnes Flottorp

Ansvarsområder: Tiltak i beiteområder, spesielle miljøtilskudd i landbruket (SMIL), dreneringstilskudd, nydyrking,  AR5, kommunale tilskudd etc.

 

Stian Almestad

Ansvarsområder: Skog, skogfond, vernskog, tilskudd innen skog, landbruksvei, kommunalt tilskudd til skogsbilvei, viltforvaltning etc.