Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Her er en oversikt over kontaktpersoner på området landbruk med noen av ansvarsområdene til hver enkelt. 

Ingeborg Forbregd

Ansvarsområder: Regionalt miljøtilskudd, landbruksplan, tiltak i beiteområder, motorferdsel i utmark, kommunalt tilskudd til rådgiving for nye bønder etc.

 

Knut Krokann

Ansvarsområder: Fradeling og omdisponering etter jordloven, konsesjon, boplikt etc.

 

Jannicke Larsen

Ansvarsområder: Produksjonstilskudd i jordbruket, avløsning ved sykdom og fødsel mv., avlingsskadeerstatning, driveplikt, autorisasjonsbevis sprøyte-/gnagermidler, produsentnummer, jordleie, AR5, floghavre etc.

 

Kari Flokkmann

Ansvarsområder: Spesielle miljøtilskudd i jordbruket (SMIL), dreneringstilskudd, AR5, nydyrking, kommunalt tilskudd til nydyrking, gjødselvareforskriften etc.

 

Stian Almestad

Ansvarsområder: Skog, skogfond, vernskog, tilskudd innen skog, landbruksvei, kommunalt tilskudd til skogsbilvei, viltforvaltning etc.